Atelier de traduction

Atelier de traduction No. hors série, 2019

Page de titre 

 

Atelier de Traduction - Comité, Réalisation, technique, Adresse

 

SOMMAIRE

 

 

Preambul / Préambule

 

Muguraş Constantinescu, Niculina Iacob, Luminiţa-Elena Turcu (România) – Despre traducerile în limba română din ultimii 100 de ani

 

 

Muguraş Constantinescu, Niculina Iacob, Luminiţa-Elena Turcu (România) – Sur les traductions en langue roumaine les dernières cent années

  

 

I. La temelia unui secol de traduceri / I. Aux fondements d’un siècle de traductions

 

 
Niculina Iacob (România) – Versiunile româneşti ale Scripturii la temelia unui secol de traduceri / Les versions roumaines des Écritures comme fondation d’un siècle de traductions

 

Mihai Floroaia (România) – Traducerea şi tipărirea cărţilor de cult în limba română, elemente ale unităţii naţionale / Traduction et impression des livres liturgiques en roumain, éléments de l’unité nationale

 

 

II. Traducători români, traducători în limba română / II. Traducteurs roumains, traducteurs dans la langue roumaine

 

 

Rodica Pop (România) – Petre Solomon, traducător multilingv. Contribuţii la receptarea patrimoniului literar universal în România / Petre Solomon, traducteur multilingue. Contributions à la réception du patrimoine littéraire universel en Roumanie

 

 

Elena-Brânduşa Steiciuc (România) – Matei Vişniec, autotraducere şi reflecţie privind creaţia „între două limbi” / Matei Visniec, autotraduction et réflexion sur la création « entre deux langues

 

Daniela Hăisan (România) – Portret de traducător: Antoaneta Ralian /Portrait de traducteur : Antoaneta Ralian

 

 

III. Evoluţia statutului şi condiţiei traducătorului / III. L’évolution du statut et de la condition du traducteur

 

 

Raluca-Nicoleta Balaţchi (România) – Traducătorul literar şi vizibilitatea sa de-a lungul unui secol de traduceri / Le traducteur littéraire et sa visibilité dans un siècle de traductions en Roumanie

 

Olga Gancevici (România) – Scriitorii-traducători de ieri şi de azi / Écrivains-traducteurs d’hier et d’aujourd’hui

 

 

IV. Traducere literară – proză, poezie, teatru, literatură pentru copii, genuri hibride, alte genuri / IV. Traduction littéraire – prose, poésie, théâtre, littérature pour enfants, genres hybrides, d’autres genres

 

 

Anca Elisabeta Turcu (România) – Traducerea ca relocare. Poeţi cernăuţeni de limbă germană (1910-1930) / La traduction comme relocation. Poètes roumains d’expression allemande de Tchernowitz

 

Anda Rădulescu (România) – Particularităţi ale traducerilor romanului Justine de Donatien Alphonse François de Sade în limba română / Particularités des traductions du roman Justine de Donatien Alphonse François de Sade dans la langue roumaine

 

Muguraş Constantinescu (România) – Proust în limba română – « À la recherche du temps perdu » / Proust dans la langue roumaine - « À la recherche du temps perdu »

 

Lora Bostan (Ucraina) – Traducerea unor opere artistice din literaturile ucraineană şi rusă în limba română / La traduction de certaines oeuvres littéraires ukrainiennes et russes dans la langue roumaine

 

Anca-Andreea Brăescu (România) – Roşu şi negru – receptare şi traducere în limba română / Le Rouge et le noir – réception et traduction en roumain

 

Iulia-Cristina Artene (România) – Panait Istrati: rolul paratextului în autotraducere / Panait Istrati : le rôle du paratexte dans l’autotraduction

 

Daniela Maria Marţole (România) – Macbeth în limba română, de la 1900 până astăzi/ Macbeth en roumain, depuis 1900 jusqu’à aujourd’hui

 

 

V. Traducere din ştiinţele umaniste, traducere ştiinţifică / V. Traduction des sciences humaines, traduction scientifique

 

Cristina Ioniţă (România) – Dileme traductologice generate de varianta românească a studiului „Consideraţii privind formarea timpurie a limbilor şi caracterul specific al limbilor originale şi închegate” (1761) de Adam Smith / Dilemmes traductologiques générés par la version roumaine de l’étude d’ Adam Smith „Consideraţii privind formarea timpurie a limbilor şi caracterul specific al limbilor originale şi închegate” (1761)

 

Irina Croitoru (România) – Dificultăţi de traducere în „Beiträge zu einer statistisch-historischen Beschreibung des Fürstenthums Moldau” a lui Andreas Wolf / Difficultés de traduction de „Beiträge zu einer statistisch-historischen Beschreibung des Fürstenthums Moldau” d’Andreas Wolf

 

Corina Iftimia (România) – Valahia Modernă, Colecţia ”Înapoi în timp”: o mărturie despre Ţara Românească de la începuturile epocii moderne / Madame la Princesse Aurélie Ghika, La Valachie moderne

 

 

VI. Traducere filosofică / VI. Traduction philosophique

 

Victor Untilă (Republica Moldova) – Traducerea filosofică şi / sau înlănţuirea filosofică a limbilor / La traduction philosophique et/ou l’enchaînement philosophique des langues

 

Niadi-Corina Cernica (România) – Traducerea sau îmbogăţirea filosofică şi culturală a limbii de către Dimitrie Cantemir / La traduction ou l´enrichissement philosophique et culturel de la langue par Dimitrie Cantemir

 

 

VII. Traducere didactică / VII. Traduction didactique

 

Mariana Şovea (România) – Tendinţe în traducerea didactică – de la teorie la practică / Tendances dans la traduction didactique – de la théorie à la pratique

 

Ciprian Popa (România) – Deraieri traductologice în didactica limbii italiene / Déraillements traductologiques dans la didactique de la langue italienne

 

 

VIII. Traducerea şi evoluţia limbii şi a mentalităţilor / VIII. La traduction et l’évolution de la langue et des mentalités

 

Sanda-Maria Ardeleanu, Alexandrina Ioniţă (România) – Nicolae Iorga şi neologismele de sorginte franceză / Nicolae Iorga et les néologismes de provenance française

 

Monica Geanina Coca (România) – Problema echivalenţei frazeologismelor în traducere / Le problème de l’équivalence phraséologique dans la traduction

 

Simona-Aida Manolache (România) – Traducerea Memoriilor lui Hadrian sau traducerea drept corpus pentru studiul lingvistic / La traduction des Mémoires d’Hadrien ou la traduction comme corpus pour l’étude linguistique

 

Nicoleta Loredana Moroşan (România) – Amestecul de coduri in traducere /Le mélange de codes en traduction

 

 

IX. Teorii şi reflecţii despre traducere / IX. Théories et réflexions sur la traduction

 

Dumitra Baron (România) – „Trecerea/Le Passage” – traducere şi poietică în opera Irinei Mavrodin / „Trecerea/Le Passage” - traduction et poïétique dans l’oeuvre d’Irina Mavrodin

 

Sanda-Maria Ardeleanu (România) – Imaginarul lingvistic al traducătorului între constrângeri şi libertăţi / L'imaginaire linguistique du traducteur entre contraintes et libertés

 

Dorel Fînaru (România) – Eugeniu Coşeriu despre traducere. Cîteva note bibliografice / Eugeniu Coşeriu sur la traduction. Quelques notes bibliographiques

 

 

X. Receptarea şi critica traducerilor / X. La réception et la critique des traductions

 

Luminiţa-Elena Turcu (România) – Rolul traducerii în migraţiile şi mutaţiile literaturii gotice / Le rôle de la traduction dans les migrations et les mutations de la littérature gothique

 

Gina Puică (România) – Un eveniment: publicarea versiunii româneşti a romanului Belle du seigneur de Albert Cohen realizată de Irina Mavrodin. Contextul receptării şi critica traducerii / Un événement: la publication de la version roumaine de Belle du seigneur d’Albert Cohen réalisée par Irina Mavrodin. Contexte de la réception et critique de la traduction

 

Daniela Cătău-Vereş (România) – Traducerea literară ca formă de receptare a operei unui scriitor: Marguerite Duras tradusă în limba română / La traduction littéraire comme forme de réception de l’oeuvre d’un écrivain : Marguerite Duras traduite en roumain

 

Enrique Nogueras (Spania) – Rolul traducătorilor români în traducerea poeziei din română în castiliană /Le rôle des traducteurs roumains dans la traduction de la poésie du roumain en castillan

 

 

XI. Traducerea – un fenomen complex / XI. La traduction – un phénomène complexe

 

Alexandru Gafton (România) – Traducere şi limbă / Traduction et langue


AUTORII / LES AUTEURS


ANEXE / ANNEXES