Calitate USV
        


Baza de date 2005 - 2008

 

Introducere
Anexa I.00       Act înfiinţare USV, denumire, sediu
Anexa I.08       Statutul juridic al programelor de studiu din USV
Anexa I.08_1   Statutul juridic al prog studiu din USV HG 651 11.06.2008
Anexa I.09       Oferta educaţională a USV licenţă, masterat
Anexa I.09_1   Dinamica programelor de studiu licenţă, masterat 2004-2007
Anexa I.09_2   Oferta educaţională a USV studii doctorale
Anexa I.09_3   Oferta educaţională ID a USV
Anexa I.09_4   Oferta educaţională de cursuri postuniversitare
Anexa I.160     Parteneri economici activi ai USV

Misiune obiective integritate
Anexa I.05       Planul strategic al USV 2008-2012
Anexa I.06       Planul operaţional al USV 2007
Anexa I.06       Planul operaţional al USV 2008
Anexa I.29       Declaraţia Rectorului USV
Anexa I.03_2   Raportul comisiei de etică profesională pentru anul 2007

Conducere structuri administraţie
Anexa I.04       Organigrama USV
Anexa I.41       Lista studenţilor reprezentanţi aleşi în conducerea USV 2008
Anexa I.70       Ordin confirmare Rector de MECT  2008
Anexa I.70_1   Alegeri 2008. Structuri manageriale
Anexa I.70_3   Componenţa Senatului USV. Comisii permanente ale Senatului
Anexa I.71       Decizii titularizare personal conducere
Anexa I.73       Organigrama Direcţiei Administrative
Anexa I.74       Listă personal administrativ din USV
Anexa I.74_1   Stat de funcţii nedidactic (personal TESA)
Anexa I.75       Planul de audit pulic intern pentru 2007-2009
Anexa I.75_1   Situaţia elementelor auditabile din USV 2007-2009
Anexa I.75_2   Raportul de audit intern financiar-contabil 2005
Anexa I.75_3   Raportul anual 2007 al Compartimentului de audit intern
Anexa I.76        Structura sistemului de management informatic a conducerii şi administraţiei USV
Anexa I.76_1   Dotarea cu tehnică calcul a sistemului administrativ al USV
Anexa II.64     Metodologia de alegeri în USV 2008
Anexa II.65     Statutul studentului reprezentant din USV

Personalul didactic
Anexa I.13       Personalul didactic din USV
Anexa I.13_1   Personalul didactic USV cu norma de baza-pe catedre
Anexa I.80       Model contract individual de munca cadre didactice personal auxiliar
Anexa I.80_1   Model fisa postului personal didactic, auxiliar, TESA
Anexa I.80_2   Model stat de funcţii personal didactic
Anexa I.80_3   Model stat de funcţii personal didactic auxiliar
Anexa I.80_4   Curriculum vitae model cadre didactice USV
Anexa I.80_5   Decizii de titularizare personal didactic USV
Anexa I.80_6   Diplome doctor pentru titularii de disciplina din USV
Anexa I.80_7   Adeverinţe doctoranzi cadre didactice USV
Anexa I.80_8   Adeverinţe atestare pregătire pedagogică preparatori, asistenţi
Anexa I.81_1   Situaţia ocupării posturilor cu titulari cu norma de baza în USV
Anexa I.82       Numărul de posturi acoperite de cadrele didactice în 2007-2008
Anexa I.83_1   Lista personalului asociat din USV conditii legale
Anexa I.83_2   Numărul de posturi acoperite cu cadre didactice asociate
Anexa I.83_3   Adeverinţe declaraţii ore didactice cadre didactice asociate
Anexa I.83_4   Lista cadrelor didactice pensionate cu activitate în USV
Anexa I.83_5   Strategia resurselor umane in USV, 2008-20012
Anexa I.83_6   Lista cadrelor didactice cu prelungire activităţii USV
Anexa I.84       Lista manualelor didactice elaborate de titulari
Anexa I.85_1   Lista personalului didactic auxiliar
Anexa I.85_2   Decizii de numire pe post personal didactic auxiliar
Anexa I.86       Încadrarea bibliotecii USV cu personal de specialitate
Anexa I.117_1 Referinte de la angajatori pentru absolventii USV
Anexa II.67_1 Modele documente evidenţă rezultate studenţi
Anexa II.68_1 Anunţ şi publicare posturi vacante

Baza materială
Anexa I.18       Spatii de învăţământ proprii
Anexa I.22       Cămine studenţeşti. Centralizator spaţii
Anexa I.23       Restaurant studenţesc
Anexa I.25       Baze sportive
Anexa I.26       Asistenţa medicală în USV
Anexa I.90       Patrimoniul USV. Acte de proprietate
Anexa I.90_1   Planul campusului USV
Anexa I.90_2   Lista sălilor din corpurile de clădiri ale USV
Anexa I.90_3   Avize de funcţionare USV
Anexa I.90_4   Centralizator spaţii învăţământ USV
Anexa I.91_1   Plan Corp A
Anexa I.91_2   Plan Corp B
Anexa I.91_3   Plan Corp C
Anexa I.91_4   Plan Corp D
Anexa I.91_5   Plan Corp E
Anexa I.91_6   Plan Corp F
Anexa I.91_7   Plan Corp H
Anexa I.91_8   Plan Laborator CTC
Anexa I.91_9   Plan Laborator CERTELAB
Anexa I.91_10 Plan Sala sport
Anexa I.91_11 Plan Teren Sport - Balon USV
Anexa I.91_11 Plan Teren Sport - Balon USV
Anexa I.91_13 Plan Restaurant USV
Anexa I.91_14 Plan Camin studenţesc nr. 1
Anexa I.91_15 Plan Camin studenţesc nr. 2
Anexa I.91_16 Plan Camin studenţesc nr. 3
Anexa I.91_17 Plan Camin studenţesc nr. 4
Anexa I.91_18 Plan Ateneu Gălăneşti
Anexa I.91_19 Plan Cabana Şipotel
Anexa I.91_20 Plan Centru învăţământ la distanţa Vatra Dornei
Anexa I.91_21 Plan Casa Alba USV
Anexa I.92       Dotarea cu tehnică de calcul la nivelul USV
Anexa I.93_1   Săli de lectură USV, corp A, H, E
Anexa I.93_4   Fond carte biblioteci USV
Anexa I.93_5   Achiziţie fond de carte biblioteci USV
Anexa I.93_6   Lista abonamente periodice din ţară străinătate
Anexa I.93_7   Achiziţii periodice din ţara străinătate 2005-2007
Anexa I.93_8   Lista propuneri de achiziţii carte 2007-2008
Anexa I.93_9   Abonamente la baze de date internaţionale
Anexa I.93_10 Schimb interbibliotecar intern internaţional
Anexa I.94       Licenţe software tabel USV
Anexa I.94       Licenţe software USV poze
Anexa I.95 _2  Lista publicatiilor tiparite la tipografia USV 2005-2007
Anexa I.95_1   Dotarea tehnică a tipografiei USV
Anexa I.96_6   Plan Auditorium
Anexa I.96_7   Poliţia universitară
Anexa I.97_1   Mijloace, aparate, dotări ind. din investiţii 2005-2007
Anexa I.97_2   Raport de investiţii 2004-2007
Anexa I.97_3   Dinamica cheltuielilor de investiţii 2005-2007
Anexa I.97_5   Plan strategic de investiţii 2008-2012
Anexa II.55     Orarul bibliotecii şi sălilor de lectură
Anexa II.60     Plan investiţii 2005-2007

Activitatea financiară
Anexa I.14       Bugetul de venituri şi cheltuieli 2005-2007
Anexa I.14_1   Certificat înregistrare fiscală USV
Anexa I.14_2   Conturi USV
Anexa I.15       Indicatori sintetici buget USV. Pondere surse finantare
Anexa I.28_1  Regulamente burse facultati. Nivel burse
Anexa I.28_2   Contribuţia USV la fondul de burse. Fonduri alocate de facultăţi
Anexa I.28_3   Burse de ajutor social
Anexa I.28_4   Numărul burselor acordate studentilor în anul 2006-2007
Anexa I.28_5   Burse de studiu acordate de agenti economici
Anexa I.100     Diplome studii personal Financiar-Contabilitate
Anexa I.102     Bilanţul contabil 2005-2007 al USV
Anexa I.102_1 Cont de execuţie bugetară
Anexa I.102_2 Raport de gestiune 2005-2007
Anexa I.102_3 Registrul de inventar USV 2005-2007
Anexa I.102_4 Nivelul de informatizare al sistemului de gestiune
Anexa I.102_5 Raport financiar lunar USV
Anexa I.103_1 Destinaţia taxelor de studiu încasate de USV
Anexa I.104_2 Taxe practicate în USV
Anexa I.105     Criterii repartiţie locuri tabere studenţeşti 2005-2007
Anexa I.107     Servicii de asistenţă financiară pentru studenţii din USV
Anexa I.107_1 Sprijin studenţi iniţiere mici afaceri
Anexa I.108     Raportul de audit al MECT 09.2006
Anexa I.108_4 Analiza anuală a bugetului USV (2008)
Anexa II.59     Ponderea cheltuielilor salariale în buget USV 2005-2007
Anexa II.62     Taxe de studiu in USV
Anexa II.62_1 Metodologie de calcul taxe studiu 2008
Anexa II.63     Raport audit financiar extern 2005 Curtea de conturi
Anexa II.63_1 Raport audit finaciar extern 2007 Curtea de conturi

Studenţii
Anexa I.10       Dinamica numărului total de studenţi din USV
Anexa I.11       Rezultate ale activităţilor profesionale ale studenţilor
Anexa I.12       Dinamica studenţilor absolvenţi – angajaţi
Anexa I.24       Acţiuni cultural-artistice ale studenţilor din USV
Anexa I.110     Activităţi de promovare a imaginii USV 2005-2007
Anexa I.110_1  Activităţi de promovare a ofertei
Anexa I.110_2 Activităţi de promovare a ofertei în mediul economic 2005-2007
Anexa I.110_3 Pliante, afişe utilizate la admitere
Anexa I.110_5 Oferta USV de burse de studiu în străinătate
Anexa I.110_6 Oferta de cazare în căminele USV
Anexa I.111     Modalităţi de desfăşurare a concursului de admitere în USV
Anexa I.112_1 Nr. de studenţi la admitere 2007 licenţă
Anexa I.112_3 Dinamica repartizării studenţilor pe cicluri de studiu
Anexa I.112_4 Dinamica nr. de studenţi înmatriculaţi la licenţa 2005-2007
Anexa I.112_5 Model contract de studii licenţă masterat, ID, doctorat, DPPD
Anexa I.112_8 Dinamica nr. studenţii străini din USV
Anexa I.112_11 Areal de provenienţă studenţi 2004-2007
Anexa I.113     Situaţia studenţilor transferaţi 2005-2007
Anexa I.114     Promovabilitatea promoţiilor de absolvenţi din USV în perioada 2005-2007
Anexa I.115     Premii obţinute de studenţi la concursuri naţionale
Anexa I.115_1 Premii obţinute de studenţi la concursuri internaţionale
Anexa I.118     Organizaţii studenţeşti din USV.
Anexa I.118_5 Schimburi culturale interuniversitare
Anexa I.119     Lista software specializat secretariate facultăţi
Anexa I.119_1 Documente de absolvire. Diploma, supliment la diploma.
Anexa I.119_2 Lista titlurilor academice conferite de USV HG 501
Anexa II.27     Ghidul studentului 2007
Anexa II.28     Metodologia cadru pentru concursul de admitere 2007
Anexa II.35     Metodologia cadru de desfăşurarea examen licenta 2007 USV
Anexa II.67_1 Modele documente evidenţă rezultate studenţi

Activitatea de cercetare
Anexa I.16       Cercetarea ştiinţifică în USV 2004-2007
Anexa I.17       Centre de cercetare USV
Anexa I.121     Direcţii de cercetare prioritare ale USV
Anexa I.121_1 Planul de  cercetare al facultăţilor din USV 2005-2007
Anexa I.121_2 Plan strategic cercetare ştiinţifică 2008-2012
Anexa I.122     CV Conducători de doctorat din USV
Anexa I.122_2 Domenii de doctorat
Anexa I.122_3 Lista doctoranzilor cu conducere doctorat din USV
Anexa I.122_4 Lista tezelor de doctorat finalizate în USV
Anexa I.122_5 Lista tezelor de doctorat cu dubla coordonare
Anexa I.122_7 Lista personalitatilor DHC ai USV
Anexa I.122_8 Personalul de cercetare din centrele de cercetare ale USV
Anexa I.122_10 Planuri de învăţământ ale Scolii doctorale
Anexa I.124     Dotarea de excelenţă a platformei de cercetare
Anexa I.124_2 Laboratoare de cercetare, pe facultăţi
Anexa I.124_3 Dotarea de excelenţă a laboratoarelor de cercetare
Anexa I.125     Raport de cercetare ştiinţifică 2003-2007
Anexa I.126_1 Contracte de cercetare USV naţionale - internaţionale
Anexa I.126_2 Acordarea titlului de Profesor Emerit
Anexa I.126_3 Premii de excelenţă acordate cadrelor didactice din USV
Anexa I.126_4 Analiza comparativă a rezultatelor cercetarii din USV
Anexa I.126_5 Ierarhizare universităţilor după rezultatele cercetării 2005-2007
Anexa I.126_6 Clasament universităţilor funcţie de IC 2007
Anexa I.126_7 Clasament universităţilor vizibilitate 2006 Ad-Astra
Anexa I.126_8 Clasament universităţilor vizibilitate 2007 Ad-Astra
Anexa I.126_9 Clasament tip Shanghai univ Romania 2005
Anexa I.127     Lista manifestărilor ştiinţifice naţionale organizate de USV 2005-2007
Anexa I.127_1 Lista manifestărilor ştiinţifice internaţionale organizate de USV 2005-2007
Anexa I.128     Lista revistelor cotate editate de USV
Anexa I.129_1 Rapoarte audit intern contracte cercetare 2005-2007
Anxa I.128_1 Lista publicaţiilor ştiinţifice editate de USV

Managementul calităţii
Anexa I.19       Activitate biblioteca 2006 2007. Surse finantare
Anexa I.21       Dinamica DCTI. Structura sistemului informatic universitar
Anexa I.27       Raportul anual al Centrului de consiliere a studentilor 2006-2007
Anexa I.30       Organigrama SMC USV
Anexa I.33       Strategia calităţii USV
Anexa I.33_1   Plan operaţional în domeniul calităţii 2008
Anexa I.34       Decizii constituire structuri management caliate DAC, CEAC-USV
Anexa I.38       Ghid de întocmire a dosarelor de autoevaluare
Anexa I.39       Ghidul comisiilor de evaluare internă
Anexa I.40       Decizii constituire CEAC - facultăţi
Anexa I.43       Raport privind eval. cd de catre studenti 2006-2007
Anexa I.44       Site Calitate USV
Anexa I.45       Rapoarte de evaluare interna programe de studiu
Anexa I.46       Manualul Calităţii 2000- 2007
Anexa I.130     Planurile strategice ale fac. in domeniul calitatii
Anexa I.131_1 Procese verbale de revizuire planuri invatamant
Anexa I.132_1 Raportul cadre didactice studenti in USV
Anexa I.132_3 Analiza benchmark privind indicatorul studenti - cadre didactice
Anexa I.133_1 Raport anual privind evaluarea colegiala 2007
Anexa I.134_1 Orar săli. Model
Anexa I.134_3 Accesul electronic la resursele din biblioteci
Anexa I.134_4 Lista evaluatorilor interni cadre didactice din USV
Anexa I.135     Site USV
Anexa I.135_1 Raportul de activitate 2004-2008 al Rectorului
Anexa I.135_2 Transparenta raportul financiar contabil al institutiei
Anexa I.135_3 Transparenta oferta de programe de studii.
Anexa I.135_4 Planurile de invatamant. Site USV
Anexa I.136     Site facultăţi departamente USV
Anexa I.138     Raportul anual 2007 asupra calitatii academice
Anexa I.150     Standarde şi indicatori de performanţă

Relaţii internaţionale
Anexa I.07       Conexiuni int. USV. Universitati partenere
Anexa I.20       Programe interuniversitare 2005-2007
Anexa I.140_1 Raport Relatii Internationale 2005-2007
Anexa I.141_1 Lista cadrelor did. din strainatate care au predat in USV
Anexa I.141_2 Lista cadrelor did. din USV care au predat in strainatate
Anexa I.143     Proiecte transfrontaliere 2005-2007
Anexa I.145_1 Mobilităţi 2005-2007
Anexa I.145     Deplasări 2005-2006

Analiza SWOT© Calitate - Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 520081, int. 552

   Search Engine Optimization