Calitate USV
        

Legislaţie generală

 

- OMECTS 3697 / 10.04.2012

- OMECTS 4174 modificare OMECTS 4072

- HG nr. 457/4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în învăţământul superior

- Ordin METCS nr. 4.478 / 2011

- Ordin MECTS nr. 4.691 / 2011

- Orddin MECTS nr. 4.692 / 2011

- Ordonanţa de urgenţă nr. 75 privind asigurarea calităţii educaţiei

- Legea nr. 87/2006 – pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005

- Hotărârea Guvernului nr. 1257/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)

- Hotărârea Guvernului nr. 1175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora

- Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licenţă şi al specializărilor din cadrul acestora, al specializărilor reglementate sectorial şi/sau general, precum şi numărul de credite de studiu transferabile

- Legea nr. 84/1995 - Legea Invãtãmântului, cu modificarile ulterioare

- Hotărâre nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat

- Ordinul M.Ed.C. nr. 4491-2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat

- Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

- Legea nr. 287/2004 - Legea consortiilor universitare

- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare

- Legea nr. 250 din 30.06.2009 privind aprobarea ordonanţei de urgenţă nr. 88/2008 privind modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995.

- Hotărârea Guvernului nr. 749 din 24.09.2009 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea

- Hotărârea Guvernului nr. 1093 din 30.09.2009 privind modificarea şi completarea HG nr. 749/2009

- Ordin MECI 4666 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

- Comunicat de presă - În urma publicării în M.O., partea I nr. 657 din 02.10.2009 a Ordinului Ministrului Educaţiei, Cecetării şi Inovării nr. 5356/29.09.2009 privind programele de studii universitare de masterat, Biroul de presă ARACIS prezintă public următorul punct de vedere al agenţiei:

- Ordin MECTS nr. 4630/11.08.2010 privind aprobarea programelor de studii de masterat evaluate de ARACIS:

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011:

- Ordin MECTS nr. 3753/09.02.2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ:

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr.946/2005*) pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat în Monitorul Oficial al Româmiei nr. 469/5.VII.2011.

- Ordin MECTS 5224 privind aprobarea programelor de studii de masterat evaluate de ARACIS

           Anexe ordin 5224 part 3.pdf

- HG 966 / 01.10.2011 Nomenclator domenii şi programe de studii de licenţă</p>

- Ordonanţa de urgenţă nr. 75 / 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

- Legea 69 / 2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75 /2005 privind asigurarea calităţii educaţiei:

- Hotărârea Guvernului nr. 681 /29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat:

 

© Calitate - Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 520081, int. 552

   Search Engine Optimization