CONFERINȚA INTERNAŢIONALĂ DISCURS CRITIC ȘI VARIAȚIE LINGVISTICĂ ediţia a VI-a METADISCURS ȘI METATEXT
(29-30 iulie 2016, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava)

              În teoria comunicării, în pragmatică și în analiza discursului, cuvintele metacomunicare, metadiscurs şi metalimbaj se utilizează frecvent cu accepţii similare sau comune, deşi fiecare dintre ele ar trebui, pe terenul ştiinţei să funcţioneze cu semnificaţii distincte. O departajare a conţinutului şi întrebuinţării lor este însă dificil de realizat, întrucît sferele noţionale corespunzătoare vizează realităţi afine, consubstanţiale sau interferente, toate cele trei trimiţînd la ceea ce este „dincolo“ de comunicare, discurs sau limbaj. Pornind de la premisa consacrată a funcţionării, pe lîngă limba primară, care se raportează la realitatea extralingvistică, a unei limbi secundare, al cărei obiect este limba primară, dar care operează cu mijloacele limbii primare, prin analogie se poate accepta că metacomunicarea este o comunicare de gradul doi, despre comunicarea însăşi, adică despre schimbul intersubiectiv de informaţii, produs în legătură cu o anumită realitate, într-un cadru care include, pe lîngă protagoniştii actului discursiv, şi factori externi (naturali şi sociali). Pe de altă parte, comunicarea verbală ca funcţie esenţială a limbii şi ca finalitate a ei, succedînd în ordine ontologică facultăţii limbajului şi decurgînd din aceasta, poate constitui obiectul metacomunicării (verbale), realizate ca instrument similar metalimbajului. Deşi sfera comunicării include şi mijloacele non-verbale (gestică, mimică, vestimentaţie etc), metacomunicarea, ce permite interpretarea sau comentarea semnelor verbale/nonverbale, nu se poate materializa decît prin funcţia metalingvistică, adică aceea specifică ipostazei verbale a comunicării.

              O dată cu rafinarea teoriei enunţării şi cu dezvoltarea interesului specialiştilor pentru funcţionarea componentelor comunicării, s-a încercat operarea distincţiei dintre discurs şi metadiscurs, pe de o parte, între comunicare şi metacomunicare, pe de altă parte, după modelul oferit de raportul clasic limbă – metalimbă (la Hjelmslev) sau lingvistic-metalingvistic, la R. Barthes.

              În această viziune, prin metadiscurs se înţelege totalitatea mijloacelor prin care locutorul comentează propria enunţare sau prin care confirmă ori reformulează enunţarea colocutorului. În opinia lui D. Maingueneau, metadiscursul ilustrează, împreună cu discursul propriu-zis, eterogenitatea enunţiativă, realitate ce presupune permanenta evaluare, comentare, reformulare a propriului discurs sau a discursului colocutorului. Asemenea mijloace de marcare de tip reflexiv sau subiectiv a relației locutorului cu discursul propriu-zis (narativ, descriptiv, argumentativ etc.) pot constitui teme de investigare ale acestei conferințe.

              Pe de altă parte, dinspre științele literaturii, o dată cu ideile lui G. Genette, se impune de cîteva decenii și termenul (și conceptul) de metatext, care desemnează comentariul realizat pe marginea unui text, termen utilizat uneori în variație liberă cu cel de metadiscurs.  Deși cele două noțiuni fac obiectul unor științe distincte, conferința noastră invită la dezbateri și analize ce pot favoriza un schimb de opinii între specialiștii preocupați  de investigarea limbii și a literaturii din perspectiva unei tematici interdisciplinare.

Secţiunile DCVL 2016

  • Dincolo de“ discurs; forme de manifestare  și funcții ale metadiscursului
  • „Dincolo de“ text; metatextul auctorial sau comentariul scriitorului asupra propriei opere.
  • Varia

Limbile de comunicare: româna, franceza, engleza, spaniola, italiana, germana.

Lucrările DCVL vor fi publicate la o editură de prestigiu sau într-o revistă indexată în BDI.

Taxa de participare, care va fi achitată până la data de 1 iulie 2016, într-un cont care va fi comunicat ulterior, include: accesul la comunicări, mapa cu documente, certificatul de participare, pauzele de cafea, publicarea în volum cu ISBN a lucrărilor DCVL.

–  250 de lei (taxa de participare și publicarea în volum)

– 100 euro sau echivalentul în lei la cursul zilei (publicarea lucrării în volum, fără participare).

Transport, cazare și masă: Cheltuielile de transport, cazare și masă revin participanţilor.

Persoane de contact: Alina Nacu, Georgiana Diaconița

Adresa electronică: dcvl@usv.ro