Activitate administrativă

1. Documente înființare USV
- Hotărârea nr. 225/1990 privind transformarea unor institute de învățămînt superior în universități
- Hotărârea nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale

2. Achiziții publice
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
- Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

3. Resurse umane
- Codul Muncii din 2003
- Legea dialogului social nr. 62/2011
- Contractul Colectiv de Muncă  Unic la Nivel de Grup de Unități din Sectorul de Activitate Învățământ Superior, Înregistrat la M.M.J.S.-D.D.S.sub nr.716 din 10.07.2019.
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii

4. Sănătate și securitate în muncă
- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă
- Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
- Ordinul nr. 712/2005 pentru aprobarea dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență


5. Audit intern
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern

6. Financiar și contabilitate
- Codul fiscal din 2015
- Codul de procedură fiscală din 2015
- Legea contabilității nr. 82/1991

7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public