Activitate didactică

 

1. Legea educatiei naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011

2. Organizare și funcționare MEN
- Hotărârea nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale

3. Organizare, funcţionare şi operaţionalizare a registrului matricol unic al universităţilor din România
- Ordinul nr. 3714/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și operaționalizare a Registrului Matricol Unic al Universităților din România
-  Hotărârea nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2019-2020
- Anexele nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2019-2020, din 23.05.2019


4. Legislație admitere
- Ordinul nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat
- Ordinul nr. 3236/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate
- Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate din 10.02.2017
- Ordinul nr. 3775/2016 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate
- Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate din 16.05.2016

5. Organizare studii universitare
- Hotărârea nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2018-2019
- Hotărârea nr. 691/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2018-2019
- Hotărârea nr. 185/2018 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2018-2019
- Ordinul nr. 3353/2018 privind aprobarea de noi domenii în cadrul școlilor doctorale organizate în instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat acreditate
- Ordinul nr. 3329/2018 privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenții doctoranzi înmatriculați la studii universitare de doctorat finanțate de la bugetul de stat cu bursă, la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior de stat
- Ordinul nr. 6153/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a școlilor doctorale, pe domenii
- Metodologia privind autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a școlilor doctorale, pe domenii din 21.12.2016
- Ordinul nr. 5923/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate
- Metodologia privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate din 06.12.2016
- Ordinul nr. 5921/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calității de conducător de doctorat obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate
- Metodologia privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calității de conducător de doctorat obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate din 06.12.2016
- Hotărârea nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat
- Anexa privind codul studiilor universitare de doctorat din 29.06.2011
- Ordinul nr. 3200/2019 privind Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță
Hotărârea nr. 318/2019 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2019-2020
- Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 318/2019 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2019-2020, din 23.05.2019
- Hotărârea nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2019-2020
- Anexele nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2019-2020, din 23.05.2019


6. Studii postuniversitare
- Ordinul nr. 5435/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5.613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educație permanentă de nivel postuniversitar
- Ordinul nr. 5160/2015 privind organizarea de programe de studii postuniversitare de educație permanentă de către instituțiile de învățământ superior acreditate
- Ordinul nr. 5613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educație permanentă de nivel postuniversitar
- Ordinul nr. 5370/2012 pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a competențelor profesionale și al suplimentului descriptiv
- Ordinul nr. 3163/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă
- Metodologia-cadru de organizare și funcționare a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă din 01.02.2012
- Ordinul nr. 4750/2019 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior
- Metodologia-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior, din 12.08.2019

7. Programe de conversie profesională
- Ordinul nr. 5.005/2016 privind modificarea Normelor metodologice de organizare și funcționare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
- Ordinul nr. 6194/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de organizare și funcționare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
- Norma metodologică de organizare și funcționare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din 13.11.2012

8. Programe de formare psihopedagogică
- Ordinul nr. 5435/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5.613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educație permanentă de nivel postuniversitar
- Ordinul nr. 5415/2016 pentru aprobarea Procedurii privind recunoașterea programelor de formare psihopedagogică finalizate în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale acordului privind Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană, în vederea continuării studiilor sau desfășurării activității didactice în România
- Procedura privind recunoașterea programelor de formare psihopedagogică finalizate în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale acordului privind Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană, în vederea continuării studiilor sau desfășurării activității didactice în România din 04.10.2016
- Ordinul nr. 6501/2012 pentru completarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, aprobată prin Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.745/2012
- Ordinul nr. 5745/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică
- Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică din 13.09.2012
Ordinul nr. 5191/2019 privind aprobarea listei instituțiilor de învățământ superior acreditate care pot organiza Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, în anul universitar 2019-2020

9. Activitate studenți
- Ordinul nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență
- Criteriile generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență din 27.02.2017
- Ordinul nr. 650/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea și funcționarea centrelor de consiliere și orientare în carieră în sistemul de învățământ superior din România
- Metodologia-cadru privind organizarea și funcționarea centrelor de consiliere și orientare în carieră în sistemul de învățământ superior din România din 19.11.2014
- Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior
- Ordinul nr. 5052/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat instituțiilor de învățământ superior de stat pentru organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare - științifice, tehnice, cultural-artistice și sportive naționale, precum și a celor pentru studenții capabili de performanțe
- Normele metodologice privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat instituțiilor de învățământ superior de stat pentru organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare - științifice, tehnice, cultural-artistice și sportive naționale, precum și a celor pentru studenții capabili de performanțe din 29.01.2018
- Ordinul nr. 3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului
- Codul drepturilor și obligațiilor studentului din 30.03.2012

10. Mobilitate studenți
- Ordinul nr. 651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților
- Metodologia privind mobilitatea academică a studenților din 19.11.2014
- Ordinul nr. 5140/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților
- Metodologia privind mobilitatea academică a studenților, din 11.09.2019

11. Burse
- Ordinul nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență
- Criteriile generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență din 27.02.2017
- Ordonanța de urgență nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative
- Hotărârea nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenți cu domiciliul în mediul rural
- Ordinul nr. 4923/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenți cu domiciliul în mediul rural
- Norma metodologică de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenți cu domiciliul în mediul rural din 15.12.2008
- Legea nr. 376/2004 privind bursele private
- Hotărârea nr. 445/1997 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenții și cursanții din învățământul de stat, cursuri de zi
- Criteriile generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, cursuri de zi din 03.09.1998

12. Românii de pretudindeni
- Ordinul nr. 3473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017-2018
- Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017-2018, din 17.03.2017
- Ordinul nr. 3236/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate
- Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate din 10.02.2017
- Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

13. Finalizare studii
- Ordinul nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație
- Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație din 20.12.2016
- Ordinul nr. 3952/2012 pentru reglementarea unor măsuri privind finalizarea studiilor în învățământul superior pentru situațiile prevăzute la art. 361 alin. (4) și (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011

14. Acte de studii
- Ordinul nr. 3619/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind susținerea măsurilor compensatorii în vederea recunoașterii actelor de studii de nivel licență, master sau postuniversitar eliberate de instituții acreditate de învățământ superior din străinătate
- Metodologia privind susținerea măsurilor compensatorii în vederea recunoașterii actelor de studii de nivel licență, master sau postuniversitar eliberate de instituții acreditate de învățământ superior din străinătate din 26.04.2018
- Ordinul nr. 6121/2016 privind aprobarea Metodologiei de recunoaștere a actelor de studii de nivel licență, master sau postuniversitar eliberate de instituții acreditate de învățământ superior din străinătate
- Metodologia de recunoaștere a actelor de studii de nivel licență, master sau postuniversitar eliberate de instituții acreditate de învățământ superior din străinătate din 20.12.2016
- Hotărârea nr. 728/2016 privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților ciclului II - studii universitare de masterat și absolvenților ciclului I și ciclului II de studii universitare oferite comasat
- Ordinul nr. 5613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educație permanentă de nivel postuniversitar
- Ordinul nr. 5272/2015 privind aprobarea Procedurii de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilor
- Procedura de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilor din 22.09.2015
- Ordonanța nr. 42/2015 privind dreptul absolvenților de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate și sancționarea instituțiilor de învățământ care școlarizează fără autorizare
- Ordinul nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior
- Regulamentul privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior din 24.11.2014
- Ordinul nr. 4554/2014 pentru aprobarea modelului diplomei de conversie profesională, al suplimentului la diplomă și al certificatului de acordare a definitivării în învățământ
- Hotărârea nr. 607/2014 privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților ciclului I - studii universitare de licență
- Ordinul nr. 5370/2012 pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a competențelor profesionale și al suplimentului descriptiv
- Metodologia de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în registrul național al calificărilor din învățământul superior RNCIS din 17.03.2017

15. Activitate de cercetare
- Hotărârea nr. 1266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare
- Norma metodologică privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare din 13.08.2004
- Hotărârea nr. 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare și a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare
- Norma metodologică privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare și a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare din 13.08.2004
- Legea nr. 230/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
- Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare
- Ordonanța nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
- Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
- Hotărârea nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior
- Metodologia cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior din 04.05.2011
- Ordinul nr. 1006/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din țări terțe în scopul desfășurării în România de activități de cercetare-dezvoltare-inovare
- Normele metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din țări terțe în scopul desfășurării în România de activități de cercetare-dezvoltare-inovare, din 05.12.2018

16. Legislație finanțare
- Ordinul nr. 3223/2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate
- Metodologia de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate din 08.02.2012

17. Organizare şi funcţionare CNATDCU
- Ordinul nr. 4106/2016 privind componența nominală a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
- Ordinul nr. 3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare din 24.03.2016

18. Calitatea în învățământ
- Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
- Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe

19. Cifra de școlarizare
- Hotărârea nr. 260/2019 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2019-2020
- Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2019, din 05.02.2019
- Hotărârea nr. 131/2018 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2018-2019
- Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2018, din 15.01.2018
- Hotărârea nr. 136/2017 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2017-2018
- Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2017, din 20.02.2017
- Hotărârea nr. 267/2016 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2016-2017
- Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2016, din 29.03.2016
- Hotărârea nr. 211/2015 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat în anul școlar/universitar 2015-2016
- Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2015, din 26.05.2015
- Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2015, din 09.02.2015
- Hotărârea nr. 327/2014 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat în anul școlar/universitar 2014-2015
- Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România pentru anul 2014, din 28.11.2014
- Hotărârea nr. 268/2013 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat în anul școlar/universitar 2013-2014
- Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară bazată pe excelență a instituțiilor de învățământ superior de stat din România pentru anul 2013 din 29.10.2013
- Ordinul nr. 4.184/2013 privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014
- Ordinul nr. 3.894/2013 privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014
- Ordinul nr. 3.895/2013 privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014
- Hotărârea nr. 549/2012 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat în anul școlar/universitar 2012-2013
- Ordinul nr. 4970/2012 privind alocarea granturilor doctorale în vederea admiterii la studii universitare de doctorat în anul universitar 2012-2013
- Ordinul nr. 4529/2012 privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2012-2013
- Ordinul nr. 4334/2012 privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență în vederea admiterii la studii în anul universitar 2012-2013
- Hotărârea nr. 414/2011 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat în anul școlar/universitar 2011-2012
- Ordinul nr. 5271/2011 privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012
- Ordinul nr. 5272/2011 privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru ciclul de studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012
- Ordinul nr. 4285/2011 privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru învățământul universitar de licență în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012
- Hotărârea nr. 364/2010 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat în anul școlar/universitar 2010-2011
- Ordinul nr. 3853/2010 privind repartizarea cifrelor de școlarizare pe instituții de învățământ superior, în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011
- Anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 3.853/2010 privind repartizarea cifrelor de școlarizare pe instituții de învățământ superior, în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011
- Hotărârea nr. 77/2009 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat în anul școlar/universitar 2009-2010
- Ordinul nr. 3331/2009 privind criteriile generale de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență, de masterat și de doctorat pentru anul universitar 2009-2010
- Hotărârea nr. 170/2008 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat în anul școlar/universitar 2008-2009
- Ordinul nr. 3325/2008 privind repartizarea cifrelor de școlarizare pe instituții de învățământ superior, în vederea admiterii la studii în anul universitar 2008-2009
- Hotărârea nr. 389/2007 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat în anul școlar/universitar 2007-2008
- Ordinul nr. 1077/2007 privind repartizarea cifrei de școlarizare pe instituții de învățământ superior, în vederea admiterii la studii în anul universitar 2007-2008
- Ordinul nr. 3116/2020 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2020 
- Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2020, din 27.01.2020