Condiţii pentru eliberarea actelor de studii

    Diplomele, certificatele şi foaia matricolă/suplimentul la diplomă au regim special şi se eliberează doar titularilor.

Acte necesare:

  • fişă de lichidare completată şi semnată (formularul se ridică de la secretariatul facultăţii);
  • carte de identitate sau paşaport (în original);
  • fotocopie certificat de căsătorie (pentru absolventele căsătorite);
  • procură notarială, în original (conf. Art.19 al.(4) din Regulamentul privind regimul actelor de studii aprobat prin Ordinul nr. 657 / 2014 procura în original se păstrează, cu termen permanent, în arhiva universităţii) în cazul în care actul de studii este ridicat, cu aprobarea conducerii universităţii, de o persoană împuternicită (model Cerere solicitare acte de studii pe baza procurii). În cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliul/reşedinţa în străinătate, procura notarială va fi supralegalizată sau apostilată (apostila de la Haga).