Etapa Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava : 1990 - prezent

La 7 martie 1990, prin Hotărârea Guvernului României, Institutul a devenit Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), iar etapa care a urmat a însemnat consolidare academică, diversificare didactică şi ştiinţifică şi afirmare pe plan intern şi internaţional.
Universitatea noastră a luat în titulatura sa oficială numele domnitorului Ştefan cel Mare nu doar pentru a aduce un omagiu spiritului uman pus în slujba progresului economic, stabilităţii politice şi dezvoltării culturale, dar şi pentru a-şi sublinia dorinţa şi capacitatea de a contribui efectiv la transformarea benefică  a Bucovinei din punct de vedere social, cultural şi economic.
Coroana din sigla USV a fost aleasă ca simbol al puterii minţii, al libertăţii şi al demnităţii spiritului uman. Fiind de fapt o stilizare a coroanei lui Ştefan cel Mare, ea sugerează curajul Universităţii de a-şi asuma transmiterea unor valori perene într-o societate modernă cu repere extrem de mobile. Imaginea din centrul coroanei, asemănătoare unui tânăr cu braţele ridicate, evocă principalele trăsături ale celor care optează, ca studenţi sau profesori, pentru Universitatea suceveană: dorinţă de evoluţie, aspiraţie către înălţime, deschidere către celălalt, entuziasm.

În procesul de dezvoltare a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, câteva obiective au fost considerate şi rămân prioritare:

 • Individualizarea

Universitatea „Ştefan cel Mare” se distinge de multe alte universităţi publice prin caracterul mixt tehnic-ingineresc şi umanist al programelor de studii oferite. În universitatea noastră coexistă structuri de învăţământ din mai multe domenii: ştiinţe ale naturii, ştiinţe inginereşti, ştiinţe umaniste, ştiinţe sociale, ştiinţe economice şi administrative. Relaţiile armonioase dintre aceste structuri înlesnesc şi încurajează abordările multidisciplinare pe linie didactică, dar mai ales pe linie de cercetare.

 • Flexibilizarea funcţională 

Aceasta a însemnat:

  • adoptarea unor măsuri deadecvare la nevoile pieţei şi de restructurare a programelor de învăţământ în concordanţă cu tendinţele societăţii cunoaşterii;
  • dezvoltarea suportului administrativ şi logistic în conformitate cu exigenţele didactice şi de cercetare;
  • evidenţierea transparentă a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei;
  • descentralizarea conducerii academice prin sporirea puterii decizionale a facultăţilor.

Prin aceste acţiuni s-a urmărit şi se urmăreşte ca toate componentele USV să fie conduse şi deservite de profesionişti, de persoane cu o înaltă moralitate, care plasează binele public înaintea binelui personal. Pentru noi, succesul şi valoarea umană au semnificaţiile pe care la un anumit moment le-a exprimat Albert Einstein: „Trebuie să ne ferim a predica tinerilor ca scop al vieţii succesul în sensul curent al termenului. Un om cu succes este cel care primeşte mult de la semenii săi, de obicei incomparabil mai mult decât echivalentul serviciilor făcute de el acestora. Valoarea unui om trebuie văzută însă în ceea ce dă şi nu în ceea ce este capabil să primească”.

 • Marketizarea instituţională

Promovarea programelor şi produselor noastre academice a vizat transformarea USV într-un actor influent pe piaţa educaţională. Târgurile educaţionale la care am participat şi Campania Student pentru o zi au adus Universitatea mai aproape de tinerii care aşteaptă:

  • modele oneste de muncă şi viaţă;
  • provocări pe măsura preocupărilor lor actuale şi forţei lor creative;
  • susţinere materială şi afectivă.

Teologul, filosoful şi pedagogul ceh John Amos Comenius spunea: „A instrui pe tineri cum se cuvine nu constă în a le vârî în cap mulţime de cuvinte, fraze, expresii şi opinii din diverşi autori, ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile” şi, am adăuga noi, cum să rezolve diferite probleme, atunci când acestea apar.
Valoarea actului didactic şi de cercetare în USV se reflectă mai ales în evoluţia programelor noastre de studii:

 • Pentru nivelul LICENŢĂ oferim în acest moment 67 de programe de studii în regim Zi şi/sau ID.
 • La nivel de MASTERAT funcţionează 50 de programe de studii.
 • ŞCOALA DOCTORALĂ de la Suceava oferă oportunităţi de cercetare în 13 domenii.

 

În USV există 6 CENTRE DE CERCETARE recunoscute de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior:

  • 3 centre la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor:
   • Centrul de Cercetare Ştiinţifica în Maşini, Aparate şi Acţionări electrice;
   • Centrul de Cercetare Ştiinţifică în Sisteme de Control al Proceselor;
   • Centrul de Cercetare Ştiinţifică în Calculatoare;
  • 2 centre de cercetare la Facultatea de Istorie şi Geografie:
   • Centrul de Geografie Aplicată;
   • Centrul Carphatica;
  • 2 centre de cercetare la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării:
   • Analiza Discursului;
   • Inter Litteras.

Eforturile noastre de a oferi un învăţământ de calitate au fost răsplătite în anul 2007, când, în urma evaluării de către CNCSIS a celor 41 de universităţi din România cu structură similară, USV s-a situate pe locul 11 după venitul din cercetare pe cadru didactic şi cercetător, şi pe locul 9 după venitul din proiecte pe cadru didactic şi cercetător.

 • Sporirea capacităţii de integrare internaţională

USV este afiliată la organisme şi organizaţii internaţionale, promovează multiculturalismul european prin Şcoala Internaţională de Vară, prin organizarea anuală de manifestări ştiinţifice şi culturale internaţionale.
Numai în ultimii 4 ani s-a triplat numărul de proiecte de cooperare internaţională. Până în acest moment, USV are 151 de acorduri de colaborare cu instituţii de învăţământ superior din 22 de ţări ale lumii.
În toate interacţiunile academice internaţionale, o condiţie primordială este existenţa unui prag minim de compatibilizare. Relaţiile stabilite s-au bazat pe acele elemente comune identificate de parteneri cu o mare doză de realism şi competenţă.
Concret, putem recurge la trei exemple de integrare, două prin forţa minţii şi spiritului de inovare şi unul care ţine de talent, sacrificiu individual şi muncă în echipă.

  • Facultatea de Istorie şi Geografie participă la Proiectul CLIOHRES, din Programul Cadru 6 al Uniunii Europene, cea mai puternică reţea de cercetare istorică din Europa, antrenând 42 de instituţii. Colectivul de geografi derulează proiecte privind securitatea ecologică a resurselor naturale, reabilitarea terenurilor degradate, variabilitatea climatică şi impactul antropic asupra componentelor mediului natural.
  • Înfiinţată încă din 1948 la Câmpulung Moldovenesc, Facultatea de Silvicultură face parte din reţeaua internaţională SILVA a instituţiilor de învăţământ silvic. Domeniile prioritare care fac obiectul interesului didactic şi de cercetare sunt topografia şi cadastrul, gestiunea ecosistemelor forestiere, ecotehnologii în exploatarea şi industrializarea lemnului, amenajarea bazinelor torenţiale.
  • Foarte mulţi dintre studenţii Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport activează în cadrul cluburilor sportive locale şi naţionale. Merită de amintit în mod special echipa de handbal a USV, care a reuşit într-o perioadă foarte scurtă să se impună în acest sport de echipă la nivel naţional şi european. Finala jucată în 2008 în cadrul competiţiei Challenge Cup a însemnat o premieră în istoria de peste 620 de ani a Sucevei, dat fiind că până atunci niciun un sport de echipă nu fusese încă reprezentat la un asemenea nivel.

Astfel, Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava este nu numai o oglindă a societăţii româneşti care doreşte să progreseze, dar şi blazonul de nobleţe al Bucovinei, înglobând valorile perene ale culturii şi civilizaţiei acestui colţ de ţară.

 • Utilizarea noilor tehnologii de comunicare

Accesul Internet în USV a devenit o realitate din 1996. În 2010, reţeaua de date a universităţii a ajuns la o dezvoltare tehnologică impresionantă, ce poate fi descrisă succint astfel:

  • interconectează aproximativ 1800 de calculatoare într-o reţea Intranet de mare viteză;
  • infrastructura Intranet de interconectare a clădirilor campusului asigură viteze de 1Gbps, într-o structură arborescentă realizată pe fibră optică;
  • operează 15 servere dedicate;
  • există doua legături Internet de câte 30 Mbps;
  • la nivel Intranet există 16 puncte de acces radio, ce asigură conexiuni wireless în interiorul campusului;
  • sunt disponibile servicii de telefonie digitală şi VoIP, videotelefonie, camere IP.

În dotarea bibliotecii au intrat 50 de calculatoare performante Machintosh, având ca obiectiv asigurarea posibilităţilor de informare şi documentare în noile spaţii a studenţilor, a cadrelor didactice şi cercetătorilor din USV, dar şi a membrilor comunităţii locale.
În prezent USV oferă studenţilor săi o bază materială cu spaţii de învăţământ moderne, laboratoare pentru studiu şi aplicaţii, o bibliotecă proprie reorganizată cu un fond de carte de peste 275.000 de exemplare, un auditorium cu 240 locuri, o nouă aulă universitară, un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene, 4 cămine studenţeşti cu 980 de locuri, un restaurant universitar care asigură frecvent servicii de masă pentru 1800-2000 persoane pe zi, un observator astronomic, o cabană de vânătoare la Şipoţel, o bază didactică la Gălăneşti, un centru de învăţământ la Vatra Dornei precum şi spaţii şi birouri moderne pentru compartimentul administrativ.