Misiune şi obiective

Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava (USV), prin cele trei funcţii fundamentale (cercetare, predare/învăţare şi servicii pentru comunitate desfăşurate în condiţii de autonomie instituţională şi de libertate academică), contribuie în mod activ şi explicit la procesele de inovare şi dezvoltare socială.
În acest context, USV îşi asumă misiunea de învăţământ şi cercetare ştiinţifică având ca principale obiective:

 • formarea specialiştilor cu pregătire superioară în domeniile de studiu prevăzute de documentele oficiale naţionale şi europene;
 • modelarea armonioasă a personalităţii studenţilor, punându-le în valoare creativitatea şi favorizând deplina lor dezvoltare;
 • dezvoltarea continuă a cercetării ştiinţifice, la nivelul standardelor internaţionale contemporane, urmărindu-se afirmarea performanţelor ştiinţifice ale membrilor comunităţii academice, prin participarea acestora la activităţile comunităţii internaţionale şi la cooperarea interuniversitară;
 • ameliorarea permanentă a activităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică pentru integrarea cu succes, din punct de vedere structural, calitativ şi economic, în sistemul european de învăţământ superior, încât să devină o universitate de prestigiu pe plan naţional şi internaţional.

Pentru îndeplinirea misiunii şi pentru atingerea obiectivelor sale fundamentale, USV îşi propune realizarea următoarelor activităţi prioritare:

 • organizarea predării şi însuşirii cunoştinţelor profesional-ştiinţifice, în vederea formării de specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, artă, activităţi sociale, activităţi economice, precum şi a perfecţionării continue a absolvenţilor în spiritul progresului, cunoaşterii şi al educaţiei permanente;
 • organizarea unei cercetări ştiinţifice competitive, prin dezvoltarea de noi direcţii de cercetare astfel încât să exercite, în mod specific, funcţia de diseminare a rezultatelor creaţiei specifice;
 • asigurarea, lărgirea şi dezvoltarea bazei materiale corespunzătoare pentru desfăşurarea tuturor acestor activităţi;
 • promovarea relaţiilor de cooperare internaţională şi integrarea în sistemul european de învăţământ din punct de vedere structural, calitativ şi al eficienţei economice;
 • stabilirea de relaţii specifice cu autorităţile publice şi cu mediul său extern;
 • participarea responsabilă la realizarea de proiecte ştiinţifice de mare interes;
 • redefinirea echilibrelor dintre componentele de cercetare şi cele didactice ale posturilor ocupate de membrii comunităţii academice;
 • promovarea diversităţii şi flexibilităţii la nivelul recrutării personalului.

Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava este:

 • un spaţiu al învăţării, predării şi altor procese cu efecte cognitive;
 • un areal al producţiei ştiinţifice, culturale, artistice şi sportive;
 • un spaţiu în care se configurează şi se redefinesc fundamentele viitorului statut al absolventului;
 • un pilon de referinţă al abordării de tip integrativ: triunghiul universitate, administraţie publică şi comunitatea formată din actorii economici şi sociali.