Senatul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava

 

Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul universităţii, desfăşurându-şi activitatea în baza şi cu respectarea Cartei Universităţii, a Legii educaţiei naţionale, a hotărârilor Guvernului şi a ordinelor ministerului de resort. Senatul universitar este alcătuit în proporţie de 75% din reprezentanţii personalului didactic şi de cercetare titular şi în proporţie de 25% din reprezentanţii studenţilor.

Senatul universitar este condus de un preşedinte, ales prin vot secret de către membri. Preşedintele Senatului conduce şedinţele şi reprezintă organismul condus în relația cu rectorul.

Senatul universitar poate fi convocat de către rector sau la cererea a cel puţin o treime din numărul de membri. Sesiunile Senatului universitar se desfăşoară numai în prezenţa a cel puţin două treimi din totalul membrilor săi. Hotărârile Senatului se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

 

Hotărârile Senatului USV

 

Membrii Senatului Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava

 

Comisiile de specialitate

 

Documente Consiliul studențesc

 

Raportul asociaţiei studenţeşti ASUS privind respectarea prevederilor Statutului Studentului