Specific

     La Compartimentul Acte de studii se realizează:

  • completarea şi eliberarea diplomelor şi certificatelor;
  • arhivarea diplomelor completate şi neeliberate, arhivarea mătcilor de la diplomele eliberate;
  • completarea şi eliberarea duplicatelor (tipizate sau tehnoredactate) după acte de studii;
  • eliberarea duplicatului la foaia matricolă / suplimentul la diplomă;
  • întocmirea şi eliberarea Adeverinţelor de autentificare a diplomelor necesare la Minister, Ambasade, alte instituţii; model cerere adeverință autenticitate
  • întocmirea şi eliberarea Adeverinţelor privind perioada de şcolarizare la învăţământul de zi necesare la Casa de Pensii; model cerere
  • eliberarea Foii matricole - la cerere (acestea se completează de către secretariatele facultăţilor, care au evidenţa privind perioada de şcolarizare a absolvenţilor).

    După finalizarea completă a studiilor, la cerere, absolvenţilor li se eliberează, de la secretariatele facultăţilor, Adeverinţă de absolvire a studiilor, al cărei termen de valabilitate este de maximum 12 luni (Conf. Art.37 din Regulamentul privind regimul actelor de studii).
    Se pot elibera acte de studii în regim de urgenţă dacă sunt primite formulare, pe bază de cerere, contra unei taxe.
    Termenul de completare şi eliberare a acestora este de minimum 10 zile, de la aprobarea cererii.