USV

Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă – SUCCES

7 Octombrie 2019 - 28 Octombrie 2019



PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe
Prioritatea de investiții –10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate
Titlul proiectului: “Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă – SUCCES”
Nr. identificare proiect: POCU/320/6/21/122555

În perioada 7 – 28 octombrie 2019, în sala D104, are loc înscrierea studenților în GT  (Grup țintă Studenți ) din cadrul proiectului .
Actele necesare înscrierii sunt:

  • Copie după CI/BI ;
  • Adeverință care să ateste calitatea de student înmatriculat într-un program de studii de licență sau master în an final la USV;
  • Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
  • Cerere de înscriere in grupul țintă, care va fi pusă la dispoziție și pe site-ul USV, astfel încât orice persoană interesată să aibă acces la aceasta;
  • Declarație disponibilitate;
  • Declarație apartenență grup țintă;
  • Declaraţie de evitare a dublei finanţări;
  • Anexa 8 – Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020;
  • Ultima diplomă eliberată;
  • Documente care să ateste apartenența la un grup vulnerabil: mediu rural, de etnie romă, netradiționali, cu nevoi speciale (declarație pe proprie răspundere, certificat sau orice alt document care atestă apartenența).

Selecţia participanţilor se va face în ordinea primirii dosarelor, în limita locurilor disponibile şi a îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate.
Pentru mai multe detalii referitoare la proiect vă rugăm să ne contactaţi pe adresa de email  
laurad@usm.ro ( Ec.Laura Dospinescu).



înapoi