Utilizatori
Administrare
Informații post
Romana
Universitatea UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Facultatea ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Departament CONTABILITATE, FINANŢE ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ
Poziția în statul de funcții 26
Funcție Conferențiar universitar
Disciplinele din planul de învățământ Sisteme informatice şi aplicaţii în Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor; Managementul informatic al resurselor umane; Baze de date şi sisteme informaţionale pentru afacerile internaţionale.
Domeniu stiintific Cibernetică, statistică și informatică economică
Descriere post Conferenţiar universitar poz.26: Activităţi de predare şi de seminar pentru disciplinele din planul de învăţământ menţionate în extrasul statului de funcţii al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică; Evaluare în cadrul activităţilor didactice directe la toate formele de învăţământ (curs, seminar, lucrări de finalizare a studiilor); Îndrumare lucrări de licenţă; Consultaţii; Activităţi de cercetare ştiinţifică.
Atributiile/activitatile aferente Sisteme informationale.şi aplicaţii informatice în ECTS, curs si laborator, ciclul de licenţă anul II, ZI; Managementul informatic al resurselor umane, curs si seminar, ciclul de master anul I; Baze de date şi sisteme informaţionale pentru afacerile internaţionale, curs si seminar, ciclul de master anul I.
Salariul minim de incadrare 1681 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2012-12-21
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2012-12-21 2013-02-06
Data susținerii prelegerii 2013-02-23
Ora susținerii prelegerii 12:00:00
Locul susținerii prelegerii UNIVERSITATEA ''STEFAN CEL MARE'' DIN SUCEAVA
Perioadă susținere a probelor de concurs
Început Sfârșit
2013-02-22 2013-02-23
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2013-02-23 2013-02-23
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2013-02-25 2013-03-01
Tematica probelor de concurs SISTEME INFORMATIONALE ŞI APLICAŢII INFORMATICE ÎN ECTS: Notiuni generale (Sistem, informatie, date, cunostinte, sistem informational, sistem informatic, baze de date, aplicatie informatica). Securitatea sistemelor informationale (Criptare, comert electronic, notar electronic etc). Aplicatii informatice in ECTS. (Clasificare, exemple, infrastructura, costuri). Legislatia romaneasca/europeana/internationala in domeniul software. (Drepturi de autor, drepturi intelectuale/industriale, licente, licentiere, costuri) BIBLIOGRAFIE: 1. Constantin A. Bob, et al, Sisteme informatice in comert, online la http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=67&idb=. 2. Ali Eden, et al, Auditul sistemelor informatice, online la http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=110&idb=. 3. Ion Ivan, et al, Auditul sistemelor informatice, online la http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=423&idb=. 4. Nicolae Morariu, Proiectarea sistemelor informatice, online la http://ro.scribd.com/doc/27955265/Proiectarea-Sistemelor-Informatice. 5. Nicolae Morariu, Sorin Vlad, Proiectarea sistemelor informatice –Metode, modele, tehnici si instrumente utilizate, Editura InfoData,Cluj-Napoca 2008, ISBN 978-973-1803-49-4. 6. Laudon K., Laudon J.P., Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Editura Prentice Hall,New York, 2002. 7. ***, Legea 8/1996 cu modificarile si actualizarile la zi. 8. Bogdan Onete, Sisteme informatice - Elemente fundamentale, online la http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=225&idb=. 9. Dumitru Oprea, Protectia si securitatea informatiilor, Editura Polirom, Iasi, 2003. 10. Paul Pascu, Sisteme informaţionale şi aplicaţii informatice în Administrarea Afacerilor, suport curs ID, Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, FSEAP, Suceava 2011. 11. Dan Somnea, et al, Ghidul managerului pentru noile tehnologii informatice si de comunicatie, online la http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=213&idb=. 12. Victoria Stanciu, et al, Sisteme informatice financiar-monetare, online la http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=350&idb=.. MANAGEMENTUL INFORMATIC AL RESURSELOR UMANE: Probleme de optimizare cu aplicatii in RU. Data mining cu aplicatii in RU. Gestiunea proiectelor folosind instrumente software. Drepturi de autor si legislatia afereta in domeniul software BIBLIOGRAFIE: 1. Boldur-Lăţescu G., Săcuiu I., Ţigănescu E., Cercetare operaţională cu aplicaţii în economie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979. 2. Gorunescu F., Data Mining - concepte, modele si tehnici, Editura Albastra, Cluj-Napoca, 2007, 294 pagini, ISBN 973-650-169-8. 3. Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman, The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, 2nd edition, Springer 2009, online la http://www-stat.stanford.edu/~tibs/ElemStatLearn/download.html. 4. Kaufmann A, Metode şi modele ale cercetării operaţionale, Ed,Ştiinţifică,Bucureşti, 1967. 5. Nădejde I., Zidăroiu C., Probleme de cercetare operaţională, Editura Academiei, Bucureşti, 1971; 6. Neagu C., Melnic L., Roşu M., Managementul operaţional al proiectelor, Editura Bren, Bucureşti, 2002. 7. ***, Legea 8/1996 cu modificarile si actualizarile la zi. 8. ***, MS Project – Overview, Ecolotrain, online la http://ecolotrain.uni-saarland.de/index.php?id=2047&L=1. 9. Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar, Introduction to Data Mining, Addison-Wesley, 2006. BAZE DE DATE ŞI SISTEME INFORMAŢIONALE PENTRU AFACERILE INTERNAŢIONALE: Baze de date. Sisteme informationale. Securitatea sistemelor informationale. Aplicatii informatice. Legislatia romaneasca/europeana/internationala in domeniul software. BIBLIOGRAFIE: 1. Constantin A. Bob, et al, Sisteme informatice in comert, online la http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=67&idb=. 2. Ali Eden, et al, Auditul sistemelor informatice, online la http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=110&idb=. 3. Ion Ivan, et al, Auditul sistemelor informatice, online la http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=423&idb=. 4. Nicolae Morariu, Proiectarea sistemelor informatice, online la http://ro.scribd.com/doc/27955265/Proiectarea-Sistemelor-Informatice. 5. Nicolae Morariu, Sorin Vlad, Proiectarea sistemelor informatice –Metode, modele, tehnici si instrumente utilizate, Editura InfoData,Cluj-Napoca 2008, ISBN 978-973-1803-49-4. 6. Laudon K., Laudon J.P., Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Editura Prentice Hall,New York, 2002. 7. ***, Legea 8/1996 cu modificarile si actualizarile la zi. 8. Bogdan Onete, Sisteme informatice - Elemente fundamentale, online la http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=225&idb=. 9. Dumitru Oprea, Protectia si securitatea informatiilor, Editura Polirom, Iasi, 2003. 10. Paul Pascu, Sisteme informaţionale şi aplicaţii informatice în Administrarea Afacerilor, suport curs ID, Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, FSEAP, Suceava 2011. 11. Dan Somnea, et al, Ghidul managerului pentru noile tehnologii informatice si de comunicatie, online la http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=213&idb=. 12. Victoria Stanciu, et al, Sisteme informatice financiar-monetare, online la http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=350&idb=. 13. E.F. Codd, A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks, Communications of the ACM, vol. 13, nr. 6, 1970. 15. F. Ionescu, Baze de date relaţionale şi aplicaţii, Editura Tehnică, Bucureşti, 2004, ISBN: 973-31-2207-6. 15. S. Sumathi, S. Esakkirajan, Fundamentals of Relational Database Management Systems, Springer, 2007.
Descrierea procedurii de concurs Comisia de concurs evaluează candidatul din perspectiva următoarelor aspecte: a) relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului; b) capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători; c) competenţele didactice ale candidatului, pentru posturile care prevăd activităţi didactice; d) capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale către mediul cultural/social ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice; e) capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de specificul domeniului candidatului; f) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare; g) experienţa profesională a candidatului în alte instituţii decât instituţia care a scos postul la concurs, în special experienţa în cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi cercetare din lista aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, elaborat art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011. Competenţele profesionale ale candidatului se evaluează de către comisia de concurs pe baza dosarului de concurs şi, adiţional, a unei prelegeri publice de minimum 45 de minute în care candidatul prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare a carierei universitare. Această probă conţine în mod obligatoriu şi o sesiune de întrebări din partea comisiei şi a publicului.
Lista documente (1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic şi de cercetare candidatul întocmeşte un dosar care conţine, cel puţin, următoarele documente: a) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;b) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor.c) curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic;d) lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic;e) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat;f) documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia;g) rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat sau, după caz, a tezei de abilitare, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;h) declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;i) în cazul concursului pentru postul de profesor universitar, copia legalizată a atestatului de abilitare;j) în cazurile prevăzute la art. 11 alin. (6), copii legalizate care atestă deţinerea titlurilor medicale respective;k) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;l) copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului;m) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;n) maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii. (2) În cazul lucrărilor candidatului care nu sunt disponibile în format electronic acesta le va prezenta în formă scanată.
Adresa unde se transmite dosarul de concurs Universitatea ''Ştefan cel Mare'', Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, str. Universităţii, nr.13, Suceava, 720229
Comisie :
Renunță
Engleza
Universitatea UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Facultatea ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Departament CONTABILITATE, FINANŢE ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ
Poziția în statul de funcții 26
Funcție Conferențiar universitar
Disciplinele din planul de învățământ Information systems and informatic applications in ECTS, Informatic management of human resources, Databases and information systems for international affairs
Domeniu stiintific Cibernetică, statistică și informatică economică
Descriere post Associate professor position 26:Teaching activities and seminars for the subjects mentioned in the curriculum extracts of the Faculty of Economic Sciences and Public Administration; Direct assessment of educational activities of all teaching methods(course, seminar, final work graduation); Guidance graduation papers; Consultations; Scientific research activities.
Atributiile/activitatile aferente Information systems and informatic applications in ECTS, course and laboratories, 2nd year licence cycle, ZI; Informatic management of human resources, course and seminaries, 1st year master cycle; Databases and information systems for international affairs, course and seminaries, 1st year master cycle.
Salariul minim de incadrare 1681 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2012-12-21
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2012-12-21 2013-02-06
Data susținerii prelegerii 2013-02-23
Ora susținerii prelegerii 12:00:00
Locul susținerii prelegerii Stefan cel Mare University of SUCEAVA
Perioadă susținere a probelor de concurs
Început Sfârșit
2013-02-22 2013-02-23
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2013-02-23 2013-02-23
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2013-02-25 2013-03-01
Tematica probelor de concurs INFORMATION SYSTEMS AND INFORMATIC APPLICATIONS IN ECTS: generalities (System, information, data, knowledge, informational system, informatic system, databases, informatic application). Information systems security (Criptography, e-commerce, etc). Informatic applications in ECTS. (Classification, examples, infrastructure, costs). Romanian/European/International legislation in software. (copyrights, intelectual/industrial rights, licences, licensing, costs) BIBLIOGRAFY: 1. Constantin A. Bob, et al, Sisteme informatice in comert, online la http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=67&idb=. 2. Ali Eden, et al, Auditul sistemelor informatice, online la http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=110&idb=. 3. Ion Ivan, et al, Auditul sistemelor informatice, online la http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=423&idb=. 4. Nicolae Morariu, Proiectarea sistemelor informatice, online la http://ro.scribd.com/doc/27955265/Proiectarea-Sistemelor-Informatice. 5. Nicolae Morariu, Sorin Vlad, Proiectarea sistemelor informatice –Metode, modele, tehnici si instrumente utilizate, Editura InfoData,Cluj-Napoca 2008, ISBN 978-973-1803-49-4. 6. Laudon K., Laudon J.P., Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Editura Prentice Hall,New York, 2002. 7. ***, Legea 8/1996 cu modificarile si actualizarile la zi. 8. Bogdan Onete, Sisteme informatice - Elemente fundamentale, online la http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=225&idb=. 9. Dumitru Oprea, Protectia si securitatea informatiilor, Editura Polirom, Iasi, 2003. 10. Paul Pascu, Sisteme informaţionale şi aplicaţii informatice în Administrarea Afacerilor, suport curs ID, Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, FSEAP, Suceava 2011. 11. Dan Somnea, et al, Ghidul managerului pentru noile tehnologii informatice si de comunicatie, online la http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=213&idb=. 12. Victoria Stanciu, et al, Sisteme informatice financiar-monetare, online la http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=350&idb=.. INFORMATIC MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES: Optimization problems with aplications in RU. Data mining with aplications in RU. Project managemen with software tools. Copyrights and legislation in software world BIBLIOGRAFY: 1. Boldur-Lăţescu G., Săcuiu I., Ţigănescu E., Cercetare operaţională cu aplicaţii în economie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979. 2. Gorunescu F., Data Mining - concepte, modele si tehnici, Editura Albastra, Cluj-Napoca, 2007, 294 pagini, ISBN 973-650-169-8. 3. Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman, The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, 2nd edition, Springer 2009, online la http://www-stat.stanford.edu/~tibs/ElemStatLearn/download.html. 4. Kaufmann A, Metode şi modele ale cercetării operaţionale, Ed,Ştiinţifică,Bucureşti, 1967. 5. Nădejde I., Zidăroiu C., Probleme de cercetare operaţională, Editura Academiei, Bucureşti, 1971; 6. Neagu C., Melnic L., Roşu M., Managementul operaţional al proiectelor, Editura Bren, Bucureşti, 2002. 7. ***, Legea 8/1996 cu modificarile si actualizarile la zi. 8. ***, MS Project – Overview, Ecolotrain, online la http://ecolotrain.uni-saarland.de/index.php?id=2047&L=1. 9. Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar, Introduction to Data Mining, Addison-Wesley, 2006. DATABASES AND INFORMATION SYSTEMS FOR INTERNATIONAL AFFAIRS: Databases. Information systems. Information systems security. Informatic aplications. Romanian/European/International legislation in software world. BIBLIOGRAFY: 1. Constantin A. Bob, et al, Sisteme informatice in comert, online la http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=67&idb=. 2. Ali Eden, et al, Auditul sistemelor informatice, online la http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=110&idb=. 3. Ion Ivan, et al, Auditul sistemelor informatice, online la http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=423&idb=. 4. Nicolae Morariu, Proiectarea sistemelor informatice, online la http://ro.scribd.com/doc/27955265/Proiectarea-Sistemelor-Informatice. 5. Nicolae Morariu, Sorin Vlad, Proiectarea sistemelor informatice –Metode, modele, tehnici si instrumente utilizate, Editura InfoData,Cluj-Napoca 2008, ISBN 978-973-1803-49-4. 6. Laudon K., Laudon J.P., Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Editura Prentice Hall,New York, 2002. 7. ***, Legea 8/1996 cu modificarile si actualizarile la zi. 8. Bogdan Onete, Sisteme informatice - Elemente fundamentale, online la http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=225&idb=. 9. Dumitru Oprea, Protectia si securitatea informatiilor, Editura Polirom, Iasi, 2003. 10. Paul Pascu, Sisteme informaţionale şi aplicaţii informatice în Administrarea Afacerilor, suport curs ID, Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, FSEAP, Suceava 2011. 11. Dan Somnea, et al, Ghidul managerului pentru noile tehnologii informatice si de comunicatie, online la http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=213&idb=. 12. Victoria Stanciu, et al, Sisteme informatice financiar-monetare, online la http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=350&idb=. 13. E.F. Codd, A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks, Communications of the ACM, vol. 13, nr. 6, 1970. 15. F. Ionescu, Baze de date relaţionale şi aplicaţii, Editura Tehnică, Bucureşti, 2004, ISBN: 973-31-2207-6. 15. S. Sumathi, S. Esakkirajan, Fundamentals of Relational Database Management Systems, Springer, 2007.
Descrierea procedurii de concurs Contest committee evaluates the candidate in terms of the following: a) the relevance and impact of the scientific results of the candidate, b) the candidate’s ability to guide students and young researchers, c) the candidate’s teaching skills, for the positions that imply teaching activities, d) the candidate’s ability to transfer knowledge and research results towards the economic and social environment and to popularize their scientific results, e) the candidate’s ability to work in teams efficiently conduct scientific collaboration, according to the specific field of the candidate, f) the candidate’s ability to conduct research and develop projects, g) the candidate’s professional experience in institutions other than the institution that opened the position for contest, especially experience in higher education and research institutions from the list approved through the Order of the Ministry of Education, Youth and Sports, paragraph 216 (2) f) of the National Education Law 1/2011. The candidate’s professional competence is assessed by the contest committee based on the candidate’s file and, in addition, a public lecture of at least 45 minutes in which the candidate has to present the most important prior achievements and the academic career development plan. This lecture necessarily contains a session of questions from the committee and the public.
Lista documente 1) In order to enter in the contest for a teaching or research position the candidate has to prepare a file containing at least the following documents: a) an application form for the contest, signed by the candidate, including an affidavit regarding the veracity of the data presented in the file, b)a plan for the academic career development, both in terms of teaching, for the teaching positions as well as for the scientific research activities. The plan must be edited by the candidate and includes at the most 10 pages, this being one of the main selecting criteria. c) the curriculum vitae of the candidate, in print and electronically. d) the candidate’s publication list, in print and electronically e)The list verifying the fulfillment of the university standards for the contest, whose standard format is required by its own methodology f) documents which relate to the PhD degree: a copy of the PhD diploma and, if the original PhD degree is no recognized in Romania, a certificate recognition or equivalence of it is required g) an abstract in Romanian and in foreign language of the PhD thesis, or, where applicable, of the habilitation thesis, on no more than one page for each language h) the applicant’s affidavit indicating incompatibilities provided for by the Law no. 1/2011 in terms of winning the contest or the lack of such situations of incompatibility, i) for the position of professor, a certified copy of the habilitation certificate, j) in cases provided by art 11, paragraph (6)certified copies evidencing PhD titles, k)copies of other degrees of the candidate, l) a copy of the identity card or if the candidate does not have an identity card, a passport or other identity card document issued in an equivalent purpose is required, m) if the candidate has changed its name, copies of documents certifying the name change – marriage certificate or proof of name change, n)at the most 10 publications, patents or other works of the candidate, in electronic format, selected by him and considered to be most relevant for their professional achievements. (2) If the candidate’s works are not available in an electronic format these will be submitted in a scanned form.
Adresa unde se transmite dosarul de concurs "Stefan cel Mare" University, Faculty of Economics and Public Administration, Str. University, no. 13, postal code 720229, Suceava, Romania
Comisie :
Renunță