UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI
PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social European
POS DRU
2007-2013Prima pagină
Instrumente Structurale
2007-2013
OIPOSDRU UNIVERSITATEA
"ŞTEFAN CEL MARE"
SUCEAVA

 

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
 

Învesteşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013

 

“Progres şi dezvoltare prin cercetare şi inovare post - doctorală
în inginerie şi ştiinţe aplicate (POST DOC — PRiDE)”

Contract nr. POSDRU/89/1.5/S/57083

Activităţile principale propuse vor fi implementate de către ambii parteneri ai proiectului:

 

 1. Construcţia cadrului instituţional pentru şcoala doctorală
  • Membrii echipei de implementare, sub indrumarea a 3 experţi externi cu experienţă in domeniu vor elabora şi implementa un cadru instituţional pentru şcoala post-doctorală in inginerie şi ştiinţe aplicate.
  • In acest nou cadru instituţional se vor dezvolta 6 programe de cercetare post-doctorale, interdisciplinare.
  • Mijloc de verificare: documentaţie cadru instituţional
 2. Dezvoltarea şi implementarea ciber-infrastructurii şi a parteneriatelor virtuale
  • Coordonatorul activităţii va asigura implementarea ciber-infrastructurii prin asigurarea pe suport intranet şi internet a interoperabilităţii şi interconectării unui grup de echipamente de cercetare şi IT din centrele de cercetare ale partenerilor.
  • Asistentul IT va asigura proiectarea, dezvoltarea şi actualizarea unui portal web interactiv al proiectului, prin intermediul căruia se va asigura vizualizarea şi controlul de la distanţă a minim 30 de instrumente de cercetare, realizarea de video-conferinţe cu un număr de până la 6 locaţii conectate simultan şi până la 12 utilizatori pe locaţie.
  • Prin intermediul acestui portal se vor realiza minim 10 parteneriate virtuale cu instituţii similare din ţară (din toate regiunile de dezvoltare) şi din străinătate.
  • Pe un server dedicat proiectului se va dezvolta o bază de date a şcolii post-doctorale, care va fi interconectată la alte baze de date relevante din ţară şi străinătate.
  • Mijloc de verificare: portal web, număr instrumente de cercetare controlate la distanţăa,numar locaţii posibil de conectat la portal, număr parteneriate virtuale, baza de date.
 3. Furnizarea de sprijin financiar pentru post-doctoranzi
  • Activitatea se va desfăşura timp de 32 luni succesiv, incepand cu luna a 4-a a proiectului.
  • Se va asigura plata lunară a burselor (4000 lei/lună, respectiv 6000 lei/lună pe durata stagiilor in străinătate, dar nu mai mult de 6 luni) către cercetatorii care işi realizează activitaţile de cercetare programate.
  • Activitatea va fi precedată de o selecţie a post-doctoranzilor ce vor constitui grupul ţintă, care se va efectua de către echipa de implementare, la nivelul celor doi parteneri, pe baza unor criterii specifice legate de relevanţa temei de cercetare post-doctorale propuse, caracterul ei interdisciplinar, potenţialul de inovare şi experienţa internaţională de cercetare a candidaţilor.
  • Intre beneficiari şi cercetătorii post-doctorali se vor incheia contracte individuale de cercetare in care se vor preciza, in special, numărul minim de lucrări ştiinţifice ce trebuie publicate in reviste de specialitate, ca principal mijloc de verificare a rezultatelor sprijinului financiar.
  • Se va urmări atragerea in grupul ţintă a cercetătorilor care au obţinut doctoratul in străinătate, care au obţinut prin competiţie granturi de revenire in ţară, care au efectuat in ultimii 7 ani stagii in străinătate de minim 1 an.
  • Mijloc de verificare: ordine de plată lunare pentru plata burselor, contracte individuale de cercetare.
  • Principalii indicatori urmăriţi de către echipa de implementare in cadrul acestei activităţi vor consta in prezentarea a minim 120 lucrări şi publicarea a minim 200 de lucrări ştiinţifice in reviste, volume ale conferinţelor, etc.
  • Pentru atingerea acestor indicatori, echipa de management va organiza in mod judicios resursa umană (experţii, post-doctoranzii) şi resursele materiale, in special prin punerea la dispoziţia post-doctoranzilor a spaţiilor şi dotarilor specificate anterior.
  • După definitivarea temelor de cercetare de către conducatori şi post-doctoranzi, a planurilor de cercetare şi a rezultatelor aşteptate, aceştia vor definitiva lista de dotari in echipamente de cercetare şi IT care să completeze dotarea existentă şi să conducă la rezultatele aşteptate ale cercetării, rezultate care să poată fi acceptate spre publicare in reviste de prestigiu.
  • Echipa de management se va ocupa de activitatea de achizitie a acestor echipamente, cu incadrarea in bugetul contractat.
  • Mijloc de verificare: număr lucrări prezentate si/sau publicate, numar contracte achiziţii.
  • De asemenea, echipa de management va asigura suportul logistic pentru desfăşurarea deplasărilor şi mobilităţilor pentru instruire, prezentare de rezultate, informare.
  • Mijloc de verificare: număr deplasări efectuate, număr lucrări prezentate la conferinţe.
 4. Activităţi de tutoriat şi indrumare
  • Activitatea va fi asigurată de un numar de maxim 12 experţi, conducători de doctorat.
  • Aceştia vor stabili impreuna cu post-doctoranzii planurile de cercetare pentru fiecare temă in parte şi rezultatele urmarite.
  • Experţii vor asigura suportul ştiinţific cercetătorilor şi vor sprijini permanent diseminarea rezultatelor cercetărilor, contribuind la publicarea de articole ştiinţifice şi prezentarea lor la diverse conferinţe internaţionale.
  • Se vor achiziţiona publicaţii ştiinţifice şi consumabile pentru susţinerea activităţii.
  • Mijloc de verificare: planuri de cercetare, fişe de activitate lunare.
 5. Infiinţarea, dezvoltarea şi consolidarea parteneriatelor
  • Această activitate este coordonată de un membru al echipei de management (Coordonator retele şi parteneriate).
  • In cadrul acestei activităţi vor fi identificaţi parteneri noi cu care se vor incheia noi acorduri de parteneriat, inclusiv parteneriate virtuale ce vizează dezvoltarea ciber-infrastructurii propuse in proiect.
  • In privinţa partenerilor tradiţionali, partenerii vor acţiona in direcţia actualizării acordurilor deja existente.
  • Se va urmari incheierea acelor acorduri care să ajute real post-doctoranzii in activitatea lor de cercetare, inclusiv obţinerea co-tutelei cu specialişti CE.
  • Mijloc de verificare: număr acorduri de parteneriat incheiate/actualizate.
 6. Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor sprijinului financiar
  • Experţii vor analiza rezultatele pe baza rapoartelor lunare ale post-doctoranzilor şi a numărului de articole ştiinţifice prezentate şi publicate.
  • Experţii vor asigura şi evaluarea lucrărilor ştiinţifice.
  • Fiecare cercetător va intocmi şi prezenta spre validare la cel putin 2 experţi externi şi Consiliului universităţii 3 rapoarte de sinteză, anuale (in lunile 15, 25 şi 35 de desfăşurare a proiectului).
  • Mijloc de verificare: număr rapoarte lunare ale cercetătorilor vizate de conducători, număr rapoarte de sinteză anuale avizate de experţi străini.
 7. Pregătirea şi organizarea de sesiuni şi manifestări ştiinţifice

Membrii echipei de implementare vor selecta personalităţile ştiinţifice care vor fi invitate la sesiunile privind managementul cercetării.
Fiecare partener va asigura desfăşurarea a 3 sesiuni anuale.
Se vor finanţa deplasările cercetătorilor şi experţilor la manifestările ştiinţifice pentru diseminarea rezultatelor cercetării, se vor urmări rezultatele obţinute (număr lucrări prezentate, număr lucrări publicate, participanţi).
Mijloc de verificare: număr sesiuni, număr lucrări prezentate, participanţi.

Activităţile de informare şi publicitate vor asigura promovarea activităţilor şi rezultatelor proiectului şi vor fi utilizate urmatoarele metode:

 • 20 de panouri stradale in centre universitare din regiunile N-V, N-E, Centru şi Vest, 28 de luni.
 • 12 conferinţe de presă.

Activitatea de management se va desfăşura pe intreaga perioadă de implementare a proiectului şi va incepe cu pregătirea tehnică a proiectului, cand se vor intocmi fişele posturilor şi formele legale pentru prestarea activităţilor prevăzute pentru membrii echipei de implementare.
Se vor desfăşura sedinţe periodice (cel putin 1 pe lună) de evaluare a stadiului de implementare (mijloc de verificare — minuta sedinţei).

Membrii echipei de implementare se vor ocupa de toate aspectele legate de achiziţiile de produse şi servicii, respectând procedurile de achiziţie specificate de Autoritatea contractantă şi OUG34/2006.

ˆup


©Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava - PRiDE
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 216 147, e-mail: prideusv.ro