UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI
PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social European
POS DRU
2007-2013
Instrumente Structurale
2007-2013
OIPOSDRU UNIVERSITATEA
"ŞTEFAN CEL MARE"
SUCEAVA

 

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
 

Învesteşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013

 

“Progres şi dezvoltare prin cercetare şi inovare post - doctorală
în inginerie şi ştiinţe aplicate (POST DOC — PRiDE)”

Contract nr. POSDRU/89/1.5/S/57083

Rezultatele anticipate în cadrul proiectului sunt următoarele:

 

 1. Realizarea unei şcoli post-doctorale şi a unui cadru instituţionalizat de funcţionare a acesteia (A1).
 2. Dezvoltarea a 6 programe de cercetare post-doctorale, interdisciplinare (A1).
 3. Obţinerea unei ciber-infrastructuri care va permite vizualizarea şi controlul de la distanţă a minim 30 de instrumente de cercetare, realizarea de video-conferinţe cu un numar de pană la 6 locaţii conectate simultan şi pană la 12 utilizatori pe locaţie (A2).
 4. Un portal web interactiv al proiectului (A2).
 5. Realizarea de minim 10 parteneriate virtuale naţionale şi transnaţionale (A2).
 6. Baza de date a şcolii post-doctorale şi conectarea acesteia cu alte baze de date relevante (A2).
 7. Sprijinirea financiară şi ştiinţifică a 40 de cercetători postdoctorali, avand titlul ştiinţific de doctor. Cercetătorii vor aborda tematici de cercetare complexe, interdisciplinare din 6 programe de cercetare şi inovare postdoctorală în inginerie şi ştiinţe aplicate (A3, A4).
 8. Sprijinirea a cel putin 6 cercetători (din totalul de 40 susţinuţi în proiect) care au obţinut titlul de doctor la universităţi de prestigiu din străinătate (inclusiv în co-tutelă) (A3, A4).
 9. Sprijinirea a cel putin 3 cercetători din totalul de 40 cercetători cu titlul stiinţific de doctor pentru a continua cercetarea în ţara noastră, după ce au revenit în urma unor stagii îndelungate în străinătate fie prin intermediul unor programe naţionale sau europene, fie prin angajarea în cadrul instituţiilor de învăţămant superior sau instituţiilor de cercetare (A3, A4).
 10. Prezentarea unui număr de minim 120 de lucrări ştiinţifice la conferinţe internaţionale, preponderent indexate în baze de date internaţionale, la alte manifestări ştiinţifice de prestigiu cu participare internaţională (A3, A5).
 11. Publicarea unui număr de minim 50 de articole ştiinţifice în reviste de specialitate cotate în baze internaţionale de date (A3, A5).
 12. Publicarea unui număr de minim 50 de articole ştiinţifice în reviste de specialitate cel putin recunoscute pe plan naţional (A3, A5).
 13. Publicarea unui număr de minim 100 de articole ştiinţifice în volumele unor conferinţe internaţionale indexate în baze de date internaţionale, în alte publicaţii ştiinţifice de prestigiu (A3, A5).
 14. Obţinerea a minim 108 rapoarte de cercetare care sa sintetizeze activitatea de cercetare anuală a post-doctorandului, rapoarte care vor fi validate de cel putin 2 experţi externi şi de Consiliul ştiinţific al Universităţii (A5).
 15. Obţinerea a minim 1150 de rapoarte lunare privind rezultatele sprijinului financiar acordat cercetătorilor postdoctorali (A5).
 16. Implicarea a minim 10 parteneri transnaţionali în programul de cercetare post-doctorală (A6).
 17. Incheierea, dezvoltarea sau consolidarea unui număr de aproximativ 20 acorduri de parteneriat cu instituţii similare din ţara, în special din regiunile Nord - Vest, Nord - Est, Centru şi Vest dar şi din Comunitatea Europeană, destinate îmbunătăţirii programelor post-doctorale, transferului de informaţii, schimbului de cercetători şi personal academic (A6).
 18. Invitarea a pana la 15 specialişti, manageri sau conducători ai post-doctoranzilor în vederea implementării şi dezvoltării acordurilor de parteneriat cu instituţii similare din ţară, în special din regiunile Nord - Vest, Nord - Est, Centru şi Vest, dar şi din alte regiuni ale Comunităţii Europene (A6).
 19. Organizarea anuală de către fiecare partener a cate unei conferinţe privind managementul cercetării şi stadiul actual în diversele domenii de cercetare legate de cele 6 programe de cercetare şi inovare postdoctorală implicate in proiect. Se vor organiza în total 6 astfel de sesiuni (A7).
 20. Invitarea unui numar de pana la 18 specialişti pentru susţinerea unor sesiuni privind managementul cercetării şi prezentarea stadiului actual în diversele domenii de cercetare legate de cele 6 programe de cercetare şi inovare postdoctorală în inginerie şi ştiinţe aplicate în care studiază cercetatorii post-doctorali sprijiniţi financiar (A7).
 21. Promovarea proiectului, programului şi rezultatelor proiectului prin 20 de panouri stradale de mari dimensiuni, timp de 28 de luni, în cele mai importante centre universitare din regiunile Nord - Vest, Nord - Est, Centru şi Vest. Conţinutul afişelor va fi înnoit o dată la 6 luni (A - informare şi publicitate).
 22. Realizarea a 12 conferinţe de presă, cate 6 pentru fiecare partener, la fiecare 6 luni de desfăşurare a proiectului şi emiterea a tot atatea comunicate de presă în care se vor prezenta rezultatele parţiale şi finale ale proiectului (A - informare si publicitate).

ˆup


©Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava - PRiDE
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 216 147, e-mail: prideusv.ro