UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI
PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social European
POS DRU
2007-2013
Instrumente Structurale
2007-2013
OIPOSDRU UNIVERSITATEA
"ŞTEFAN CEL MARE"
SUCEAVA

 

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
 

Învesteşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013

 

“Progres şi dezvoltare prin cercetare şi inovare post - doctorală
în inginerie şi ştiinţe aplicate (POST DOC — PRiDE)”

Contract nr. POSDRU/89/1.5/S/57083

Partenerii implicaţi in derularea proiectului:


 1. Solicitantul proiectului:
  • Denumire organizaţie:
 • Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
  • Adresă postă electronică:
 • valentineed.usv.ro
  • Adresa postală:
 • Str. Universităţii, nr. 13
  • Cod:
 • 720229
  • Localitate:
 • Suceava
  • Reprezentantul legal:
 • Adrian GRAUR
  • Funcţie:
 • Rector
  • Adresă postă electronică:
 • rectorusv.ro
  • Număr de telefon:
 • +40230-520081
  • Număr de fax:
 • +40230-520080

 

            Scurtă descriere:

     Solicitantul este una dintre universităţile din Romania care a primit calificativul GRAD DE INCREDERE RIDICAT in urma evaluării instituţionale efectuate de către ARACIS. De asemenea, solicitantul este atestat pentru efectuarea de activităţi de cercetare-dezvoltare prin Decizie emisă de ANCS.
     Solicitantul implementează cu succes un proiect de susţinere financiară a doctoranzilor in cadrul Cererii de proiecte Burse doctorale - 2008.
     Solicitantul a derulat şi derulează in prezent un număr de peste 15 proiecte din domeniul dezvoltării resurselor umane, inclusiv transfrontaliere finanţate din fonduri europene şi de la bugetul de stat.
     Instituţia coordonează in prezent peste 60 de contracte de cercetare complexe, unele realizate in parteneriat cu diverse universităţi şi institute de cercetare din ţară şi străinătate. In echipele de implementare ale acestor proiecte sunt implicaţi doctoranzi şi masteranzi ai universităţii noastre.
     Prin serviciile educaţionale şi de cercetare puse la dispoziţia publicului larg, solicitantul este un furnizor de servicii de instruire recunoscut la nivel inter-regional şi naţional. Avand in vedere complexitatea procesului de instruire solicitantul va pune la dispoziţia proiectului o intreagă gamă de resurse adecvate, atat resurse umane cat şi infrastructură de cercetare competitivă.


 1. Partenerul proiectului
  • Denumire organizaţie:
 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  • Adresa postală:
 • Str. C. Daicoviciu nr. 15
  • Cod:
 • 400020
  • Persoană de contact:
 • Daniela Popescu
  • Număr de telefon:
 • +40264-401200
  • Număr de fax:
 • +40264-592055
 

            Scurtă descriere:

     Partenerul este o instituţie de invăţămant superior de renume din Regiunea de dezvoltare Nord-Vest, cu recunoastere naţională şi internaţională. Universitatea a obţinut calificativul de furnizor de programe educaţionale cu grad ridicat de incredere din partea ARACIS şi este prima universitate din profilul său de activitate care a fost acceptată in Programul de evaluarea instituţională derulat de EUA (European Universities Association).
     Partenerul a derulat in anul 2007 un număr total de 385 de granturi şi contracte de cercetare (PN II, CNCSIS, CEEX, internaţionale sau cu terţii), in care au fost implicate un număr de 943 de cadre didactice sau cercetători. In momentul actual, universitatea pregăteşte specialişti în domeniul tehnic, profil mecanic, electric, materiale, construcţii şi arhitectură. Rezultatele practice ale activităţii de cercetare sunt reflectate de contracte şi proiecte cu finanţare internă şi internaţională, dintre care cele mai importante sunt cele cu: CNCSIS, ANSTI, PNCDI şi cele finanţate de Comisia Uniunii Europene: EUREKA, COPERNICUS, COST, PC5 si PC6.
    Racordarea Universităţii la cerinţele europene este reflectată de o seamă de convenţii internaţionale şi programe europene cu specific educaţional: TEMPUS-PHARE, SOCRATES, ERASMUS, LEONARDO, CEEPUS. De asemenea, au fost încheiate peste 100 de acorduri şi protocoale internaţionale cu universităţi din Franţa, Italia, Germania, SUA, Austria, etc.
     Partenerul a fost acceptat, din 2003, ca membru în Asociaţia Europeană a Universităţilor. Dintre proiectele cele mai relevante enumeram: 3 proiecte Leonardo Da Vinci, finanţate de UE; 5 reţele CEEPUS; 1 proiect finanţat de EU Education & Training, 6 proiecte de cercetare FP6; 1 proiect de tip ''Marie-Curie''; 8 proiecte bilaterale în cooperare cu instituţii/universităţi de prestigiu din: UE si Asia; 3 proiecte finanţate de fundaţia ''Humboldt'' din Germania; 2 proiecte finanţate de Euratom.

©Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava - PRiDE
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 216 147, e-mail: prideusv.ro