UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI
PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social European
POS DRU
2007-2013
Instrumente Structurale
2007-2013
OIPOSDRU UNIVERSITATEA
"ŞTEFAN CEL MARE"
SUCEAVA

Anexe Regulament:
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Învesteşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013

“Progres şi dezvoltare prin cercetare şi inovare post - doctorală
în inginerie şi ştiinţe aplicate (POST DOC — PRiDE)”

Contract nr. POSDRU/89/1.5/S/57083

REGULAMENT PRIVIND
ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE POST - DOCTORALE


     Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava, in parteneriat cu Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca au demarat proiectul „Progres si dezvoltare prin cercetare si inovare post-doctorala in inginerie si stiinte aplicate – PriDE” prin care un numar de 40 de cercetatori post-doctorali vor fi sprijiniti pe durata a 32 de luni in vederea consacrarii profesionale in activitatea de cercetare la nivel avansat. Domeniile in care se vor desfasura cercetarile sunt: Inginerie electronica si telecomunicatii, Calculatoare si tehnologia informatiilor, Ingineria Sistemelor, Inginerie Electrica, Ingineria Materialelor, Mecanica, Filologie (stiinte aplicate, tema: Relatii reciproce intre filologie si tehnologie).

     Fiecare cercetator post-doctoral va incheia un contract de cercetare post-doctorala cu institutia finantatoare. In conformitate cu acordul de parteneriat incheiat intre cele doua institutii partenere ale proiectului, un numar de 29 cercetatori post-doctorali vor incheia contracte de cercetare post-doctorala cu Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava, respectiv un numar de 11 cercetatori post-doctorali vor incheia contracte de cercetare post-doctorala cu Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca.
     Selectarea candidatilor se va face dupa regulamente proprii ale celor doua universitati partenere. Selectarea candidatilor care vor incheia contracte de cercetare post-doctorala (model prezentat in Anexa 1) cu Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava se va efectua in conformitate cu prezentul regulament.


Finantare si facilitati acordate in cadrul proiectului:

 • burse lunare de 4000 lei/luna, pentru o durata de 32 de luni;
 • supliment de bursa pe durata stagiilor in strainatate de pana la 6 luni in valoare de 2000 lei/(luna intreaga petrecuta in strainatate);
 • decontarea cheltuielilor de deplasare (transport si cazare) pentru efectuarea stagiilor in strainatate si pentru deplasarea la conferinte, seminarii sau programe de formare desfasurate in spatiul UE legate de obiectul cercetarii;
 • achizitia de publicatii, consumabile si licente in vederea intaririi capacitatii de publicare stiintifica a post-doctoranzilor;
 • achizitia unor echipamente de cercetare, in completarea bazei materiale a partenerilor, necesare pentru realizarea unor cercetari specifice.

Calendar sesiune I:
1-8 iunie 2010         - inscrierea candidatilor
9 si 10 iunie 2010    - concursul de selectie
9 si 10 iunie 2010    - interviu, conform inscrierii si programarii, intre orele 14-16
11 iunie 2010           - afisarea rezultatelor pe site-ul proiectului si la sala C305 (ora 8)
11 iunie 2010           - primirea contestatiilor (orele 9-12); solutionarea acestora (orele 13-18)
11 iunie 2010           - afisarea rezultatelor definitive (pe site proiect si la sala C305) - ora 18
14-18 iunie 2010      - semnarea contractelor de cercetare post-doctorala

In cazul in care in urma primei sesiuni de selectie nu se vor ocupa cele 29 de pozitii de cercetator post-doctoral sustinute financiar prin proiect, se va desfasura o a 2-a sesiune cu urmatorul calendar:

Calendar sesiune II:
21-25 iunie 2010      - inscrierea candidatilor
28-29 iunie 2010      - concursul de selectie
28-29 iunie 2010      - interviu, conform inscrierii si programarii, intre orele 14-16
30 iunie 2010           - afisarea rezultatelor pe site-ul proiectului si la sala C305 (ora 8)
30 iunie 2010           - primirea contestatiilor (orele 9-12); solutionarea acestora (orele 14-18)
30 iunie 2010           - afisarea rezultatelor definitive (pe site proiect si la sala C305) - ora 18
1 iulie 2010               - semnarea contractelor de cercetare post-doctorala

Inscrierea candidatilor se va face zilnic, in perioada de inscriere, la camera C305, intre orele 10-16. Cererile de inscriere vor fi inregistrate la registratura universitatii.


Metodologia de solutionare a contestatiilor
:
     Contestatiile se depun in scris, inregistrate la registratura Universitatii, in perioadele si intervalele orare prevazute pentru fiecare sesiune in parte, la camera C305.
     Solutionarea contestatiilor se va face de catre o comisie numita cu acest scop si din care nu vor face parte persoanele implicate in evaluarea initiala a dosarelor. Comisia va elabora un raport pentru fiecare contestatie in parte.


Conditii de eligibilitate a candidatilor

 • diploma de doctor intr-unul din domeniile prezentate sau in domenii conexe obtinut dupa data de 01.01.1999
 • dovada ca a efectuat activitate de cercetare
Observatie: in cazul in care diploma nu a fost emisa este acceptata si adeverinta cu data sustinerii tezei. In acest caz, candidatul este obligat sa furnizeze o copie legalizata a diplomei sau a ordinului de confirmare emis de MECTS pana la data semnarii contractului.


Cerinte minime de performanta pe durata contractului de cercetare post-doctorala
:
     In perioada celor 32 de luni de sustinere financiara, candidatul va trebui sa probeze un minim de rezulte stiintifice, dupa cum urmeaza:

 • minim 5 lucrari publicate pana la finalul celor 32 de luni de sustinere financiara prin proiect, din care minim 2 lucrari publicate in reviste stiintifice cotate ISI (pentru domeniul Filologie se acceptă si reviste indexate ISI Arts and Humanities) si minim 3 lucrari stiintifice in volume ale unor conferinte indexate ISI/BDI (baze de date dintre cele recunoscute CNCSIS), in calitate de prim autor
 • minim 4 lucrari stiintifice prezentate la manifestari de prestigiu, conferinte sau simpozioane cu participare internationala, desfasurate in tara sau in strainatate, in calitate de prim autor
 • intocmirea impreuna cu indrumatorul de post-doctorat a unui raport lunar de progres dupa modelul prezentat in Anexa 2
 • intocmirea in lunile 15, 25 si 35 de desfasurare a proiectului, luna aprilie 2010 fiind socotita prima luna, a unor rapoarte de sinteza care vor fi prezentate spre validare la cel putin 2 experti externi si Consiliului stiintific al universitatii.

NOTA: nu se admite ca o lucrare raportata in cadrul acestui proiect sa mai fie raportata de acelasi autor si in cadrul altui proiect finantat din fonduri de la buget sau din fonduri europene sau ca rezultat al activitatii sale didactice si/sau de cercetare (norma de baza, cumul PO, alte proiecte de cercetare cu finantare privata sau publica).

Aceste cerinte sunt minimale. Candidatul poate sa propuna prin proiectul de cercetare indicatori superiori, aceasta conducand la un punctaj mai bun la evaluarea proiectului. Doar pentru lucrarile propuse in proiectul de cercetare peste minimum solicitat prin cerintele minime de performanta, se poate lua in considerare si documentul de acceptare al lucrarii spre publicare.


Alte obligatii:

- intocmirea si depunerea a cel putin unei aplicatii pentru finanţarea unui proiect de
cercetare in cazul in care vor exista competitii nationale sau internationale in tematica cercetarii sau pe tematici inrudite
- cercetatorul post-doctoral isi va desavirsi formarea profesionala prin participarea la cursuri de formare, workshopuri si specializari in tara sau in strainatate, in domeniul temei de cercetare, cu sau fara sustinere financiara in cadrul proiectului;
- cercetatorul post-doctoral va fi o prezenta activa in comunitatea stiintifica si academica a institutiei. Certătorul va participa la seminarii si conferinte realizate in cadrul proiectului, in special la cele dedicate managementului cercetarii si stadiului actual al cercetarii in diversele domenii de cercetare, prezentări de teze de doctorat, conferinte si workshopuri nationale şi internationale din Universitate, indrumare de studenti doctoranzi, sub coordonarea conducătorilor de doctorat.

Toate lucrarile stiintifice prezentare si/sau publicate, vor contine obligatoriu la finalul lucrarii, inainte de referintele bibliografice, un paragraf cu urmatorul continut:

ACKNOWLEDGMENT: This paper was supported by the project " Progress and development through post-doctoral research and innovation in engineering and applied sciences– PRiDE - Contract no. POSDRU/89/1.5/S/57083 ", project co-funded from European Social Fund through Sectorial Operational Program Human Resources 2007-2013.

sau varianta in limba romana:

NOTA: Aceasta lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul " Progres si dezvoltare prin cercetare si inovare post-doctorala in inginerie si stiinte aplicate – PriDE Contract nr. POSDRU/89/1.5/S/57083 ", proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.


Documente necesare inscrierii
:

 • Cerere de înscriere, (după modelul din Anexa 3) cu precizarea domeniului/domeniilor (conexe) de post-doctorat si a 3 optiuni de coordonator ştiinţific, optiunile 2 si 3 nefiind obligatoriu sa fie din acelasi domeniu; candidatura va fi atribuita comisiei de selectie corespunzatoare primului domeniu precizat in cerere;
 • Copii legalizate după următoarele acte: certificatul de naştere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul) sau de schimbare eventuală a numelui, act de identitate, diploma de învăţământ superior (sau echivalentă) însoţită de foaia matricolă, diploma de doctor (sau adeverinta privind sustinerea publica a tezei);
 • Curriculum Vitae şi lista lucrărilor ştiinţifice elaborate sau publicate de candidat si a contractelor conduse/la care a participat (in acest ultim caz se va preciza rolul in proiect si numarul de luni de activitate de cercetare) Se va mentiona factorul de impact ISI al revistei in care a fost publicat articolul si se va prezenta link-ul catre varianta on-line a articolului acolo unde este cazul;
 • Proiect de cercetare (max. 4 pagini, model in Anexa 4) care să conţină descrierea temei, infrastructura necesara, colaboratori, rezultate estimate, modul de diseminare a rezultatelor, coordonatorul ştiinţific;
 • Adeverinta care sa ateste calitatea de cercetator, in original, care poate fi:
  • adeverinta de la locul de munca care sa ateste ca este cadru didactic universitar sau cercetator

sau

  • adeverinta ca a fost salarizat intr-un proiect de cercetare

sau

  • adeverinta ca pe durata stagiului de doctorat a avut statut asimilat cercetatorului

sau

  • alte documente echivalente
 • Scrisoare de sustinere a proiectului si de disponibilitate de coordonare a unui stagiu de pana la 6 luni din partea unui profesor universitar cu conducere de doctorat din U.E. (document optional dar cu pondere in evaluarea dosarului)
 • 3 lucrari stiintifice reprezentative (document optional dar cu pondere in evaluarea dosarului).

Lista coordonatorilor stiintifici:

 1. Prof. univ. dr. ing. Adrian GRAUR - Inginerie Electronica si Telecomunicatii
 2. Prof. univ. dr. ing. Valentin POPA - Inginerie Electronica si Telecomunicatii
 3. Prof. univ. dr. ing. Emanuel DIACONESCU - Inginerie Mecanica
 4. Prof. univ. dr. ing. Gheorghe GUTT - Ingineria Materialelor
 5. Prof. univ. dr. ing. Ştefan Gheorghe PENTIUC - Calculatoare si Tehnologia Informatiilor
 6. Prof. univ. dr. ing. Vasile GĂITAN - Calculatoare si Tehnologia Informatiilor
 7. Prof. univ. dr. ing. Cornel TURCU - Calculatoare si Tehnologia Informatiilor
 8. Prof. univ. dr. ing. Dorel Cernomazu - Inginerie Electrica
 9. Prof. univ. dr. Mircea DIACONU - Filologie

Criterii de selectie
Comisia de selectie, din care va face parte şi coordonatorul ştiinţific al proiectului propus de candidat, va analiza şi aprecia proiectul în legătură cu:
- Competenta stiintifica si manageriala a candidatului, experienta  de cercetare internationala: (0-35 puncte), determinata pe baza CV, lista lucrari si contracte stiintifice de cercetare, 3 lucrari stiintifice reprezentative prezentate in copie in dosar (daca exista), luand in considerare si urmatoarele aspecte:

 1. factor de impact cumulat ISI
 2. indicele Hirsh
 3. Numarul de luni de experienta de cercetare interntaionala in tari puternic dezvoltate (G8)
 4. Director de grant/contracte de cercetare
 5. Burse de cercetare obtinute
 6. Membru in granturi/contracte de cercetare

- Recunoasterea si sustinerea internationala a proiectului (0-5 puncte) pe baza scrisorii de sustinere a proiectului si de disponibilitate de coordonare a unui stagiu de pana la 6 luni din partea unui profesor universitar cu conducere de doctorat din U.E.
- Documentarea candidatului asupra subiectului propus: 0 - 15 puncte;
- Claritatea expunerii obiectivelor şi activităţilor din cadrul proiectului în contextul stadiului cunoaşterii în domeniu cu accent pe elementele de originalitate ale cercetării şi importanţa lor: 0-15 puncte;
- Rezultate preconizate (peste cele minime solicitate): 0-10 pct (0 daca candidatul isi propune rezultatele minime solicitate prin prezentul regulament in ceea ce priveste numarul de lucrari publicate si prezentate; candidatul va fi respins daca rezultatele minime solicitate nu se regasesc in cap 6 al proiectului de cercetare; doar pentru lucrarile propuse peste numarul minim solicitat se accepta si situatia „acceptat spre publicare” pana la finalizarea contractului);
- Utilitatea infrastructurii de cercetare si stagiile de cercetare propuse – 0-10 puncte;
- Relevanţa şi originalitatea proiectului propus în raport cu dinamica cercetării în domeniu, gradul de interdisciplinaritate al proiectului 0 - 10 puncte.

In cadrul interviului, candidatul va prezenta proiectul propus si va raspunde la intrebarile membrilor comisiei legate de proiect, lucrarile stiintifice. Membrii comisiei vor analiza competenta stiintifica, cunoasterea stadiului actual al problematicii proiectului propus, competentele lingvistice. Interviul se va finaliza cu calificativul ADMIS/RESPINS.

Fiecare comisie de selectie poate stabili grile de punctare proprii in cadrul criteriilor de selectie mai sus stabilite.

Punctajul se transformă în notă prin împărţirea acestuia cu 10. Candidatii care nu intrunesc nota 6.00 vor fi declarati respinsi.

Media de absolvire a studiilor de lunga durata va constitui criteriu de diferenţiere pentru candidaţi cu acelaşi punctaj.

In urma clasamentului si a optiunilor exprimate in Anexa 3, echipa de management a proiectului va stabili repartitia pe coordonatori si o va afisa pe site-ul proiectului. Dupa a doua sesiune de selectie, locurile ramase libere se pot redistribui intre domenii.


Comisiile de selectie:

1. Inginerie electronica si telecomunicatii – 7 locuri

 1. prof.univ.dr.ing. Adrian GRAUR                                       - presedinte
 2. prof.univ.dr.ing. Valentin POPA                                       - membru
 3. prof.univ.dr.ing. Dan Alin POTORAC                              - membru

2. Calculatoare si tehnologia informatiilor, Ingineria Sistemelor – 10 locuri

 1. prof.univ.dr.ing. Stefan Gheorghe PENTIUC                 - presedinte
 2. prof.univ.dr.ing. Vasile Gheorghita GAITAN                   - membru
 3. prof.univ.dr.ing. Stefan HOLBAN                                     - membru

 3. Inginerie Electrica – 4 locuri

 1. prof.univ.dr.ing. Adrian GRAUR                                      - presedinte
 2. prof.univ.dr.ing. Dorel Cernomazu                                   - membru
 3. conf.univ.dr.ing. Leon MANDICI                                       - membru

4. Ingineria Materialelor, Mecanica – 6 locuri

 1. prof.univ.dr.ing. Emanuel DIACONESCU                      - presedinte
 2. prof.univ.dr.ing. Gheorghe GUTT                                     - membru
 3. prof.univ.dr.ing. Ioan MIHAI                                               - membru

5. Filologie (stiinte aplicate, tema: Relatii reciproce intre filologie si tehnologie) – 2 locuri

 1. prof.univ.dr. Mircea DIACONU                                                                      - presedinte
 2. prof.univ.dr. Stefan AVADANEI (Universitatea Al. I Cuza Iasi)                 - membru
 3. prof.univ.dr. Albumiţa Muguraş CONSTANTINESCU                              - membru

ˆup


©Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava - PRiDE
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 216 147, e-mail: prideusv.ro