Cazări

Acţiunea de cazare se va desfăşura în două etape:

             Etapa I
            Se desfăşoară în lunile iunie-iulie, când se depun la secretariat cererile de cazare de către studenţii anilor II-V, inclusiv de către familişti, iar în baza tabelelor emise de decanatele facultăţilor respective se emit, de către şeful de serviciu cămine-cantină, dispoziţiile de cazare.
            În dispoziţia de cazare se va nominaliza căminul şi camera în care va locui studentul în anul universitar următor.
            În măsura posibilităţilor, se recomandă menţinerea căminului şi camerei în care a locuit studentul în anul universitar anterior.
            Decanatele facultăţilor vor analiza posibilităţile de cazare pentru studenţii din anul I şi vor informa în acest sens, candidaţii la concursul de admitere.
            Cererile de cazare ale familiilor studenţeşti (ambii soţi studenţi la învăţământul de stat) şi a cadrelor didactice tinere se aprobă de către Prorectorul cu probleme sociale şi studenţeşti.
            Etapa a-II-a
            Se desfăşoară cu cel mult 5 zile înainte de începerea anului universitar.
            În această etapă se încheie cu administratorul un contract de închiriere (prezentat ca şi  MODEL ataşat prezentului document), în care se vor stabili obligaţiile şi drepturile părţilor semnatare, iar pe baza chitanţei de plată a tarifului de cazare, a chitanţei de plată a fondului de garanţie şi a cartelei de masă se va elibera legitimaţia de cămin şi apoi cazarmamentul.
            Valoarea garanţiei ce se percepe de la fiecare student va fi stabilită de Biroul Senatului şi va fi  achitată, în contra chitanţă, în momentul cazării, după care se va elibera repartiţia. 
            Primul student cazat în cameră devine responsabil de cameră. Acest fapt se va menţiona pe contractul de cazare a acestuia şi se va încheia un proces verbal de preluare a camerei. În cazul plecării acestuia, funcţia revine studentului următor cazat.
            Contractul  de cazare cu studenţii care au locuit în cămin se încheie după prezentarea contractului de închiriere a camerei, semnat de administrator în anul respectiv.
            Cu cel puţin 10 zile înainte de începerea anului universitar se vor emite de către decanate, tabelele cuprinzând studenţii care vor fi cazaţi în cămin pe locurile rămase, în baza cărora se va face repartiţia pe camere şi cazarea.
            Repartizarea studenţilor în camere se face de către comisia de cazare a facultăţii şi comisia socială studenţească de cămin împreună cu Serviciul cămine-cantină din care face parte şi administratorul căminului.

   Search Engine Optimization