REGULAMENT
privind organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti

Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti, drepturile şi obligaţiile studenţilor, obligaţiile care revin instituţiei, cadrelor didactice şi personalului administrativ în desfăşurarea activităţii.

Capitolul I - Dispoziţii generale

Art. 1 - Căminul este o unitate în administrarea şi folosinţa instituţiei, destinată asigurării spaţiului de locuit, odihnă şi studiu pentru studenţi pe perioada anului universitar.

Art. 2 - Activităţile din căminele studenţeşti se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1995 modificată, Legii nr. 128/1997, Hotărârii Guvernului nr. 407/1997 şi Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4479/1997.

Art. 3 - Toate problemele referitoare la activităţile din căminele studenţeşti sunt de competenţa Senatului Universităţii şi a Serviciului Social care împreună cu comisia socială studenţească de cămin asigură întreţinerea şi funcţionarea corespunzătoare a acestora.

Art. 4 - Finanţarea activităţilor din căminele şi cantinele studenţeşti se face după cum urmează:

 • din veniturile proprii (tarifele de cazare, regia de cantină, încasările din cazări ocazionale şi din închirierea spaţiilor temporar disponibile etc.);
 • de la buget şi prin subvenţii acordate pentru fiecare student fără taxă cazat;
 • din donaţii de la agenţii economici, ce se evidenţiază în cont separat şi se utilizează numai în scopul pentru care au fost făcute donaţiile.

Cheltuielile de întreţinere a căminelor şi cantinelor studenţeşti se acoperă din veniturile proprii ale instituţiei de învăţământ superior ( tarif de cazare, venituri obţinute din închirierea căminelor pe perioada vacanţei, venituri rezultate din spaţiile temporar disponibile închiriate prin licitaţie etc. ) şi se completează cu subvenţii acordate de la bugetul de stat, cu venituri extrabugetare sau sponsorizări.
Subvenţia de la bugetul de stat pentru cămine şi cantine, se acordă numai pentru studenţii români, înmatriculaţi la cursuri de zi, fără taxă, la cei înscrişi la studii aprofundate şi masterat fără taxă, pentru cetăţeni străini bursieri ai statului român care studiază în România şi locuiesc în cămin.
Nu se acordă subvenţii de la bugetul de stat pentru cetăţenii străini care locuiesc în cămin pe cont propriu valutar, cadrelor didactice cazate în căminele studenţeşti în limita locurilor disponibile.
Subvenţia se acordă numai pentru perioada de cazare rezultată din structura anului universitar.
în conformitate cu prevederile H.G.nr.407/1997, tariful de cazare pentru studenţii care locuiesc în căminele studenţeşti se stabileşte de către Senatul instituţiei, în funcţie de cheltuielile lunare pentru fiecare loc de cazare, gradul de confort al căminului şi subvenţia acordată de la bugetul de stat.

Capitolul II - Organizarea activităţii în cămin

Art. 5 - La începutul fiecărui an universitar, studenţii iau în folosinţă de la instituţia de învăţământ căminele cu întreg inventarul şi răspund de buna funcţionare pe întreg anul universitar prin comisia socială de cămin denumită şi comitet de cămin (comisia socială/comitetul de cămin este compus din: şeful căminului şi şefii de palier din cămin corespunzători cu numărul de paliere din cămin aleşi prin vot liber de către studenţii cazaţi în cămin). Cu cel mult 7 zile înainte de începerea repartizării studenţilor în camere, comisia socială studenţească de cămin, împreună cu administratorul, va verifica şi inventaria camerele cu bunurile din dotare, starea generală a căminului, a unităţilor de folosinţă comună, starea de igienă a tuturor spaţiilor. Rezultatul acestei activităţi va fi consemnat într-un proces verbal.
La plecarea în vacanţă, studenţii predau instituţiei inventarul respectiv, în stare corespunzătoare, după efectuarea curăţeniei în camere.

Art. 6 - în căminele studenţeşti pot fi cazaţi studenţi şi familiile de studenţi (ambii soţi studenţi ) la învăţământul de stat, cursuri de zi, fără taxă şi cu taxă, care nu au domiciliul în centrul universitar, precum şi cetăţeni străini aflaţi la studii în ţara noastră, (studenţii la cursuri de zi cu taxă, care vor fi cazaţi în cămine, vor achita contravaloarea utilităţilor si a serviciilor acordate, integral).
Au prioritate la cazare studenţii români orfani şi cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, studenţii care au rezultate profesionale bune, familiile de studenţi, studenţii cărora li se aplică prevederile art.8 din Legea nr. 42/1990 republicată, şi atestă calitatea lor ori a unuia dintre părinţi de "Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989" sau "Erou martir"- cu una din menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi reţinut, remarcat prin fapte deosebite, cursanţi şi doctoranzi de etnie română-bursieri ai statului român, precum şi cei care au un părinte sau ambii părinţi cadre didactice.

Art. 7 - Se interzice cazarea în căminele studenţeşti a persoanelor care nu sunt studenţi în cadrul USV, precum şi a studenţilor care au domiciliul stabil în localitatea unde se găseşte centrul universitar, cu excepţia celor cazaţi în regim hotelier în limitele locurilor disponibile.

Art. 8 - Cazarea studenţilor se face de către comisia de cazare (comisia de cazare este formată din: şef serviciu social, referent serviciu social, administratorii căminelor, casieri) împreună cu comisia socială studenţească de cămin, în baza tabelelor emise de către comisia de cazare a facultăţii în raport cu numărul de locuri aprobate în Biroul Senatului. Cererile de cazare, însoţite de acte doveditoare referitoare la venitul părinţilor şi, acolo unde este cazul, însoţite de adeverinţe din care să rezulte că părinţii sunt cadre didactice, vor fi vizate de conducerea facultăţii unde studiază studentul, avându-se în vedere activitatea profesională, situaţia materială şi comportarea moral-etică.
Numărul de locuri aferente fiecărei facultăţi se stabileşte în Biroul Senatului în funcţie de numărul studenţilor proveniţi din alte localităţi şi totalul locurilor disponibile.
Art. 9 - Acţiunea de cazare se va desfăşura în două etape:

Etapa I
Se desfăşoară în lunile iunie-iulie, când se depun la secretariat cererile de cazare de către studenţii anilor II-V, inclusiv de către familişti, iar în baza tabelelor emise de decanatele facultăţilor respective se emit, de către şeful de serviciu cămine-cantină, dispoziţiile de cazare.
în dispoziţia de cazare se va nominaliza căminul şi camera în care va locui studentul în anul universitar următor.
în măsura posibilităţilor, se recomandă menţinerea căminului şi camerei în care a locuit studentul în anul universitar anterior.
Decanatele facultăţilor vor analiza posibilităţile de cazare pentru studenţii din anul I şi vor informa în acest sens, candidaţii la concursul de admitere.
>Cererile de cazare ale familiilor studenţeşti (ambii soţi studenţi la învăţământul de stat) şi a cadrelor didactice tinere se aprobă de către Prorectorul cu probleme sociale şi studenţeşti.

Etapa a-II-a
>Se desfăşoară cu cel mult 5 zile înainte de începerea anului universitar.
în această etapă se încheie cu administratorul un contract de închiriere (prezentat ca şi MODEL ataşat prezentului document), în care se vor stabili obligaţiile şi drepturile părţilor semnatare, iar pe baza chitanţei de plată a tarifului de cazare, a chitanţei de plată a fondului de garanţie şi a cartelei de masă se va elibera legitimaţia de cămin şi apoi cazarmamentul.
Valoarea garanţiei ce se percepe de la fiecare student va fi stabilită de Biroul Senatului şi va fi achitată, în contra chitanţă, în momentul cazării, după care se va elibera repartiţia.
Primul student cazat în cameră devine responsabil de cameră. Acest fapt se va menţiona pe contractul de cazare a acestuia şi se va încheia un proces verbal de preluare a camerei. în cazul plecării acestuia, funcţia revine studentului următor cazat.
Contractul de cazare cu studenţii care au locuit în cămin se încheie după prezentarea contractului de închiriere a camerei, semnat de administrator în anul respectiv.
Cu cel puţin 10 zile înainte de începerea anului universitar se vor emite de către decanate, tabelele cuprinzând studenţii care vor fi cazaţi în cămin pe locurile rămase, în baza cărora se va face repartiţia pe camere şi cazarea.
Repartizarea studenţilor în camere se face de către comisia de cazare a facultăţii şi comisia socială studenţească de cămin împreună cu Serviciul cămine-cantină din care face parte şi administratorul căminului.

Art. 10 - Cazarea se va face la capacitatea normată a camerei respectând normele sanitare. Nu se admite cazarea studenţilor sub/peste capacitatea normată a camerelor.

Art. 11 - Studenţii care au datorii faţă de instituţie nu vor primi aprobarea până când nu fac dovada achitării acestora, urmând a fi cazaţi în limita locurilor disponibile.

Art. 12 - La cazare, studenţii primesc în folosinţă, de la administrator, în condiţii corespunzătoare, bunurile din cameră, sens în care se va încheia o listă de inventar semnată de părţi şi de la magazioner, cazarmamentul.
Cearşafurile şi feţele de pernă vor fi schimbate de către magazioner, săptămânal sau de câte ori este nevoie, după programul stabilit de către administrator, la camera oficiu stabilită special pentru aceasta.

Art. 13 - Curăţenia în spaţiile de folosinţă comună se execută de către personalul angajat în acest scop. Lucrările de întreţinere curentă a instalaţiilor şi reparaţiile se vor efectua de către personalul compartimentului tehnic şi vor fi urmărite de către inginerul coordonator al acestuia.
Curăţenia în camere va fi făcută şi menţinută de studenţii ce sunt cazaţi în acestea, răspunderea revenind, în acest sens, studentului/ei, responsabil/ă de cameră, cu obligaţia transportării gunoiului menajer la containerele din zona stabilită.
La căminul nr. 4, săptămânal se va efectua curăţenie generală în camere, scop pentru care studenţii vor pregăti camera (conform unui grafic stabilit), astfel încât personalul angajat să aibă acces în toate spaţiile de cazare. Evacuarea gunoiului menajer este în sarcina exclusivă a studenţilor cazaţi.
Administratorul de cămin, personalul delegat al universităţii, singur sau însoţit de studenţii ce fac parte din comisia socială studenţească de cămin, vor face verificări asupra modului în care este făcută şi păstrată curăţenia în camere şi spaţiile de folosinţă comună. Astfel de controale vor putea fi efectuate şi de studenţii din comisia socială, sau organizaţia studenţească din universitate.

Art. 14 - în cazul izbucnirii unui incendiu în căminele studenţeşti, locatarii acestuia vor interveni imediat, anunţând portarul de serviciu, administratorul sau alte persoane cu atribuţii administrative, precum si colegii, în vederea luării măsurilor de intervenţie şi, dacă se impune, chiar evacuarea imobilului.

Art. 15 - Accesul în cămin al studenţilor cazaţi, se face pe bază de legitimaţie de cămin sau card de acces. Vizarea legitimaţiei de cămin se face cel mai târziu în primele 20 zile ale lunii, la prezentarea chitanţei de plată a tarifului de cazare. Accesul vizitatorilor în cămin se face pe baza unui act de identitate care se înregistrează de către portar.

Art. 16 - în perioada vacanţei de vară camerele din cămine vor fi eliberate pentru a se putea executa lucrările de întreţinere, reperaţii, igienizare, cazarea restanţierilor şi a admitanţilor. Cheile şi bunurile din dotarea camerei vor fi predate la administrator, iar cazarmamentul la magazioner, moment în care aceştia vor anula listele de inventar întocmite la început.
Responsabilul de cameră va chema administratorul pentru verificarea camerei şi pentru semnarea fişelor de predare a camerei (rezilierea contractului de închiriere). în cazul în care responsabilul de cameră termină anul universitar mai repede decât colegii săi, va delega un alt coleg care să preia şi să se ocupe de predarea acesteia şi semnarea fişelor de predare a camerei. Despre acest fapt responsabilul de cameră va înştiinţa administratorul. Camerele vor fi predate în aceleaşi condiţii în care au fost primite, respectiv zugrăvite, curate, cu inventarul complet.
Administratorul se va preocupa de efectuarea reparaţiilor necesare prin solicitarea compartimentului tehnic.
Compartimentul tehnic va programa, în perioada 20 iulie - 25 septembrie a fiecărui an, executarea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere necesare în cămine.

Art. 17 - Pe perioada vacanţei de vară a studenţilor, căminele pot funcţiona în sistem hotelier. Cazarea se face la tarife negociabile, astfel încât acestea să acopere cel puţin cheltuiala reală pe un loc de cazare.

Art. 18 - în căminele şi cantinele studenţeşti se pot organiza activităţi comerciale sau prestatoare de servicii pentru studenţi, care nu contravin prevederile legale în vigoare, fără a fi afectate spaţiile de cazare şi masă ale studenţilor. în cazul în care aceste activităţi nu sunt organizate de instituţie, spaţiile disponibile se scot la licitaţie în vederea organizării acestor activităţi conform reglementărilor în vigoare.
Contractele întocmite vor conţine, în mod necesar, prevederea revizuirii anuale, în conformitate cu Legea 84/1995 modificată.

Capitolul III - Drepturile şi obligaţiile studenţilor cazaţi în cămin

Art. 19 - La nivelul fiecărui cămin se constituie o comisie socială studenţească. Din această comisie fac parte studenţi cazaţi în acel cămin, numărul acestora depinzând de numărul studenţilor cazaţi în acel cămin, conform art. 5 din prezentul regulament.
Comisiile sociale studenţeşti reprezintă interesele studenţilor ce locuiesc în cămin şi respectiv ale studenţilor care servesc masa la cantină în relaţii cu compartimentul de resort şi conducerea instituţiei. Structura organizatorică, numărul membrilor din comisiile de cămin, cantină şi complex precum şi atribuţiile acestora, se stabilesc de către organizaţiile studenţeşti şi conducerile facultăţilor.
Comisiile sociale studenţeşti de cămin, cantină şi complex funcţionează pe baza unui regulament propriu, aprobat de către Senatul universitar.

Atribuţiile comisiei sociale studenţeşti:

 • organizează şi răspunde împreună cu administratorul de întreaga activitate administrativ-gospodărească din cămin;
 • asigură împreună cu administratorul cunoaşterea şi respectarea prezentului regulament şi a altor acte normative care reglementează activităţile din cămin;
 • duce la îndeplinire, împreună cu administratorul, sarcinile stabilite de organele medico-sanitare şi de pază contra incendiilor;
 • propune conducerii universităţii, împreună cu administratorul completarea dotării cu cazarmament şi alte bunuri, înlocuirea celor ce nu mai pot fi folosite, precum şi necesarul materialelor de curăţenie;
 • propune conducerii universităţii, împreună cu administratorul, principalele lucrări de reparaţii şi amenajări la clădire şi instalaţii, repararea mobilierului şi cazarmamentului;
 • se preocupă, împreună cu administratorul de reducerea cheltuielilor, legate de consumurile cu utilităţile;
 • asigură şi verifică efectuarea de către studenţi a curăţeniei generale a căminului înainte de plecarea în vacanţă;
 • efectuează controlul periodic în camere pentru constatarea abaterilor de la regulament şi celelalte reglementări referitoare la normele de convieţuire socială;
 • participă la activitatea de repartizare a studenţilor pe camere;
 • desemnează responsabilii de cămin, de palier şi cameră ;

 

Art. 20 - Studenţii căminişti au următoarele drepturi:

1. să facă sugestii şi propuneri administraţiei şi conducerii universităţii în legătură cu îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi studiu în cămin;

 • să participe la toate acţiunile organizate în cămin indiferent de natura lor;
 • să utilizeze toate spaţiile destinate folosirii în comun;
 • să beneficieze de serviciile de Internet, CATV şi telefonie (contra cost);
 • să folosească în mod civilizat instalaţiile şi obiectele de uz comun din inventarul căminului;
 • să beneficieze de schimbul şi spălarea inventarului moale din dotare, cu excepţia saltelelor;
 • să reclame orice situaţie care vine în contradicţie cu prevederile prezentului regulament şi cu normele sociale de convieţuire în cămin;
 • să primească vizite în condiţiile prezentului regulament.

Art. 21 - Studenţii cazaţi în cămin pot să primească vizite, vizitatorul putând să rămână peste noapte, în următoarele condiţii:

 • persoana respectivă să fie înregistrată obligatoriu într-un registru de către portarul de serviciu, pe baza buletinului de identitate.
 • să existe acordul colegilor / colegelor de cameră în acest sens.
 • să fie rudă cu studentul de gradul I (părinţi) sau gradul II (fraţi, surori ,bunici) .
 • să existe în cameră un loc eliberat în seara respectivă, spre a nu depăşi capacitatea normată a camerei.

Se interzice găzduirea pe timpul nopţii de către studentul/a căminist/ă a altor persoane
care nu au gradul de rudenie arătat la punctul "3" al acestui articol, în caz contrar vinovaţii fiind obligaţi la plata contravalorii cazării în regim hotelier, refuzul însemnând rezilierea contractului în mod unilateral.

Art. 22- Studenţii cazaţi în cămin au următoarele obligaţii:

 • să preia spaţiul de locuit şi dotările aferente pe bază de listă de inventar, să-l întreţină şi să-l folosească în condiţii civilizate;
 • să verifice existenţa corespondenţei între datele înscrise pe listele de inventar şi cantitatea, respectiv calitatea bunurilor primite;
 • să utilizeze civilizat instalaţiile electrice şi sanitare;
 • să faciliteze efectuarea controalelor cu caracter tehnic şi administrativ din partea personalului împuternicit;
 • să predea o cheie la administrator în cazul în care se schimbă butucul de yală;
 • să sesizeze în scris administratorul căminului, iar în lipsa lui, şeful Serviciului Social ori Directorul General Administrativ imediat sau cel mult în 24 ore, despre deteriorările sau sustragerile produse în cameră sau în spaţiile de folosinţă comună, indicând autorii acestora sau, dacă acest lucru nu este posibil, să dea informaţii pentru identificarea lor. în cazul în care distrugerile, furturile sau deteriorările produse în cameră nu sunt sesizate, toţi ocupanţii camerei vor suporta contravaloarea lor, inclusiv costul reparaţiilor, sau intervenţiilor necesare;
 • să locuiască în camera în care au fost repartizaţi, să solicite aprobarea administratorului pentru efectuarea mutaţiilor dintr-o cameră în alta cameră a aceluiaşi cămin;
 • să urmeze procedurile legale pentru obţinerea vizei de flotant pentru întreaga perioadă de cazare;
 • în luna octombrie să servească masa la cantina studenţească prin rezervare cu cartele sau cu bon valoric de masă - valabil trei luni de la data emiterii.
 • să achite, la cazare, contravaloarea garanţiei;
 • să obţină şi să deţină legitimaţia de cămin sau cardul de acces, să o prezinte la toate controalele de acces în instituţie şi cămin, inclusiv cu ocazia controalelor făcute de către administrator şi alte persoane împuternicite;
 • să achite tariful de cazare anticipat pentru fiecare lună, şi să se prezinte la administrator pentru vizarea legitimaţiei, în primele 20 zile ale lunii;
 • să permită accesul şi şederea vizitatorilor numai între orele: 06-24 în zilele de vineri, sâmbătă şi sărbători legale, şi între orele 06-23 în celelalte zile;
 • să menţină şi să păstreze ordinea şi curăţenia în spaţiile de folosinţă comună, acordând sprijin şi participând direct cu personalul angajat în acest scop la realizarea lor;
 • lunar să scuture păturile, saltelele, covorul din dotarea camerei şi să cureţe duşumeaua acesteia;
 • să anunţe urgent administratorul, portarul căminului în care locuieşte ori altă persoană din universitate despre producerea unui incendiu sau inundaţie şi să participe la lichidarea şi limitarea consecinţelor acestora;
 • la încheierea anului universitar, să zugrăvească pereţii camerei în care a locuit şi să cureţe duşumeaua acesteia; la această acţiune vor participa în comun şi solidar toţi studenţii/ele ce au locuit în camera respectivă;
 • să anunţe administratorul căminului cu 5 zile înainte de ultima zi ce va locui în cămin, cerând în mod expres rezilierea contractului de închiriere, pentru a i se semna fişa de predare a camerei, în cazul în care pleacă din cămin înainte de consumarea termenului de valabilitate a contractului.

 

Art. 23 - în cazul producerii unor deteriorări sau prejudicii aduse patrimoniului din cămine, studenţii sunt obligaţi să răspundă:
- individual de toate deteriorările ce le produc, înlocuind imediat bunul respectiv sau achitând la casieria unităţii, contravaloarea acestuia în termen de 48 ore;
- solidar cu ceilalţi studenţi din camera sau palier, pentru cazurile în care răspunderea nu poate fi individualizată, inclusiv pentru inventarul de folosinţă comună, prin fondul de garanţie.

Art. 24 - Studenţilor cazaţi în cămine le este interzis:

 • să aducă modificări instalaţiilor electrice, instalaţiilor sanitare, amplasării mobilierului, tâmplăriei, sistemelor de închidere a uşilor ori unităţilor de folosinţă comună;
 • să folosească improvizaţii electrice;
 • să refuze a primi în cameră colegii repartizaţi spre a locui împreună;
 • să cazeze în spaţiul închiriat şi alte persoane decât cele ce au aprobare, să subînchirieze spaţiul de locuit, să înstrăineze locul de cazare ori să folosească Buletinul de Identitate pentru a caza alte persoane prin subscriere;
 • să tăinuiască eliberarea unui loc în cămin în scopul obţinerii de confort în mod necuvenit şi nejust prin plata la casierie a contravalorii cazării colegului care a plecat din cameră fără să anuleze contractul de cazare;
 • să desfăşoare activităţi comerciale neautorizate;
 • să graveze şi să înscrie uşile;
 • să lipească afişe sau autocolante în afara panourilor de afişaj;
 • să degradeze în orice mod spaţiile de folosinţă comună, inclusiv prin aruncarea ambalajelor, sticlelor, borcanelor, a resturilor în jurul căminului sau al altor clădiri ale universităţii;
 • să folosească în alt scop ori să deterioreze în orice mod mijloacele de stingere a incendiilor;
 • să lase nesupravegheate aparatele electrice aflate in funcţiune, în oficiile pentru prepararea hranei;
 • să aducă atingere sau să pună în pericol de a fi sustras ori distrus patrimoniul colegilor sau pe cel al instituţiei;
 • să degradeze în orice mod pereţii căminului;
 • să depoziteze deşeurile menajere în grupurile sanitare;
 • să degradeze parchetul camerei prin prepararea unor produse culinare sau în orice alt mod.
 • să fumeze în camere şi alte locuri decât în cele special amenajate, în speţă în exteriorul căminelor studenţeşti, sub sancţiunea pierderii locului de cazare şi propunerea sancţionării contravenţionale.

 

Capitolul IV - Sancţiuni

Art. 25 - 1. în cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament cei vinovaţi vor pierde dreptul la cazare şi vor fi evacuaţi din cămin, fiind obligaţi, în situaţia producerii de daune materiale instituţiei sau altor persoane, să suporte acoperirea prejudiciilor produse şi a contravalorii reparaţiilor necesare, atrăgând, în acelaşi timp, şi rezilierea unilaterală din partea universităţii a contractului de cazare.
- 2. Aceiaşi sancţiune va fi suportată de studenţii care cu rea credinţă nu respectă normele de igienă, de convieţuire în comun, nu plătesc taxele la care s-au angajat ori sunt obligaţi, ori perturbă în mod repetat şi în orice fel activităţile din cămine, cantină şi alte spaţii de folosinţă comună.

Art. 26 - Studenţii care înstrăinează locul de cazare sau folosesc actul de identitate pentru a caza alte persoane, pierd locul de cazare pentru toată perioada cât fac studiile şi vor răspunde contravenţional civil sau penal, după caz.
Angajaţii Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava implicaţi sau cu răspunderi privind cazarea studenţilor, care favorizează cazările fictive sau cazarea persoanelor neîndreptăţite vor fi traşi la răspundere disciplinară, materială sau penală, după caz.

Art. 27 - Pentru abateri grave de la normele de convieţuire în cămin, pentru comiterea unor fapte care aduc atingere ori pun în pericol patrimoniul colegilor sau pe cel al instituţiei, sănătatea ori integritatea corporală a colegilor sau personalului instituţiei, ori pentru comiterea unor infracţiuni care aduc atingere activităţilor desfăşurate în cămine, se va adopta şi măsura excluderii din facultate a studenţilor respectivi.

Art. 28 - Pentru nerespectarea prevederilor înscrise în prezentul regulament, personalul angajat al universităţii va fi sancţionat administrativ de către Biroul Senatului, în conformitate cu Codul Muncii şi Contractul Individual de Muncă încheiat cu aceştia.


APROBAT
Rector,
Prof.univ.dr.ing. Adrian GRAUR

Director General Administrativ,
Ing. Emil NECHIFOR

Şef Serviciu Social,
Ing. Nicolai BOBRIC

Oficiul Juridic
Jr. Oana Georgeta BĂDELIŢĂ

   Search Engine Optimization