REGULAMENT

privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Social

            Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Serviciului Social, structura acestuia, competenţele serviciului şi procedurile privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii de la cursurile de zi.

Capitolul I – Dispoziţii generale

            Art. 1– Serviciul Social face parte din structura Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava şi se subordonează Direcţiei Administrative, conform organigramei USV.

            Art. 2 – Activităţile specifice Serviciului Social se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1995 (Legea învăţământului) modificată, Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, Hotărârii Guvernului nr. 407/1997 privind stabilirea tarifelor de cazare în internatele şcolare şi în căminele studenţeşti, precum şi a regiei de cantină şi a facilităţilor pentru efectuarea practicii comasate şi organizarea taberelor studenţeşti, Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4479/1997 privind organizarea şi funcţionarea căminelor şi cantinelor studenţeşti, ROI al USV şi al Anexei nr. 2 din H.G. 558/1998.

            Art. 3 – Serviciul Social este format din următoarele compartimente:

 1. Birou masă – cazare;
 2. Birou social – burse / serviciu studenţesc

            Art. 4 – Activitatea Serviciului Social se desfăşoară în conformitate cu următoarele regulamente:

 1. Regulament privind organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti;
 2. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Restaurantului studenţesc;
 3. Regulament privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii de la învăţământul de zi aprobat în şedinţa de Senat din 18.10.2005, cu modificările ulterioare
Capitolul II – Competenţele Serviciului Social

            Art. 5 – Serviciul Social este răspunzător cu asigurarea condiţiilor materiale şi de trai ale studenţilor şi are următoarele competenţe principale:

  1. Administrează căminele, restaurantul studenţesc şi spălătoria unităţii;
  2. Ţine evidenţa studenţilor cazaţi şi răspunde de încasarea taxei de cămin;
  3. Se îngrijeşte de aprovizionarea cu alimente a restaurantului studenţesc şi răspunde de depozitarea şi conservarea lor;
  4. Urmăreşte întocmirea corectă a meniurilor, ia măsuri pentru buna pregătire a hranei atât calitativ cât şi cantitativ;
  5. Ţine evidenţa studenţilor bursieri şi întocmeşte statele de plată pentru fiecare categorie de burse inclusiv pentru studenţii şi doctoranzii străini;
  6. Urmăreşte aprovizionarea cu materiale de curăţenie a căminelor şi restaurantului studenţesc ;
  7. Urmăreşte folosirea judicioasă a materialelor de orice fel repartizate căminelor şi restaurantului  studenţesc;
  8. Răspunde de starea de curăţenie şi funcţionarea instalaţiilor care asigură utilităţile din cămine şi restaurantul studenţesc;
  9. Ţine evidenţa cheltuielilor de întreţinere: apă, gaz, energie electrică, pe student şi calculează costurile de cazare lunar; stabileşte tariful de cazare lunar sau unic pentru fiecare categorie de studenţi în conformitate cu costurile aferente fiecărui student/loc/cameră în funcţie de confortul căminului în care locuieşte;
  10. Întocmeşte referate pentru aprovozionarea cu materialele necesare reparaţiilor curente. Face propuneri privind lucrările de reparaţii necesare pe timp de vară pentru cămine şi restaurantul studenţesc;
  11. Efectuează şi verifică instructajele periodice pe linie de PSI şi SSM pentru personalul din cadrul compartimentului;
Capitolul III – Dispoziţii finale şi tranzitorii

            Art. 6  - Prezentul regulament este completat  cu  ANEXELE ataşate după cum urmează :

ANEXA I : Regulament privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii de la învăţământul de zi
ANEXA II : Regulament privind organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti
ANEXA III : Regulament privind organizarea şi funcţionarea Restaurantului studenţesc

            Art. 7  -  Prezentul regulament va fi revizuit atunci când situaţia o impune şi se va înainta spre aprobare Senatului Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.

APROBAT
Rector,
Prof.univ.dr.ing. Adrian GRAUR          

Director General Administrativ,   
Ing. Emil NECHIFOR       
                                                            

Şef Serviciu Social, 
Ing. Nicolai BOBRIC           
                                                                              
Oficiul Juridic
Jr. Oana Georgeta BĂDELIŢĂ

   Search Engine Optimization